การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชา การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ

Main Article Content

ปิยภัทร โกษาพันธุ

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชา การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ ระหว่างการเรียนด้วยบทเรียน อีเลิร์นนิงกับการเรียนปกติ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชา การจัดการ ข้อมูลและสารสนเทศ

ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชา การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ นักศึกษาสาขาวิชา ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 คน ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 และกลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้มีการแบ่งกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบไปด้วย กลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม จำนวนนักศึกษา 10 คน และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม จำนวนนักศึกษา 10 คน ซึ่งการลุ่มกลุ่มตัวอย่างนี้เป็นวิธีการลุ่มตัวอย่างอย่าง โดยวิธี การจับสลาก ผลวิจัย พบว่า บทเรียนอีเลิร์นนิง วิชา การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก ผลสัฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ แตกต่างกัน โดยผลสัฤทธิ์ของนักศึกษาที่เรียน ด้วย บทเรียนอีเลิร์นนิงสูงกว่า นักศึกษาที่เรียนแบบปกติ และความพึงพอใจในการเรียนรู้ด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชา การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ อยู่ในระดับมาก

 

A Development of e-Learning in Data and Information Management

This research aims to create lesson e-Learning in the Department of Data and Information Management. To compare the achievement The lessons learned during the regular class e-Learning and satisfaction in learning the lessons e-Learning. This research is targeted at students in the field of computer information systems about 20 peoples. This research has divided the sample into two groups with one group of students in the experimental group and the control group first group of 10 students to 10 students.

Results showed that: The lesson e-Learning of data and information management course. Quality is very good. Achievement data and information management courses vary by achievement of students who learned by students in e-Learning, higher than normal. The satisfaction with the lessons learned in the e-Learning course in data and information management to good level.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
โกษาพันธุ ป., “การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง วิชา การจัดการข้อมูลและสารสนเทศ”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 61–66, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย