การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารคำสอนวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

Main Article Content

วิชัย แหวนเพชร

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารคำสอนวิชาการจัดการการผลิตและการ ดำเนินการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมคณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพชองเอกสาร คำสอนรายวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินการ หลักสูตรวิทยาคาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี การจัดการอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) หาดัชนีประสิทธิผลชองเอกสารคำสอน รายวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินการหลักสูตรวิทยาคาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ อุตสาหกรรม 3) ศึกษาผลลัมฤทธี้ทางการเรียนรายวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินการ ระหว่างก่อน เรียนและหลังเรียน 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจชองนักศึกษาที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารคำสอนรายวิชา การจัดการการผลิตและการดำเนินการที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประชากรที่ใซ้ในการวิจัยทดลอง คือนักศึกษา ภาค กศ.พบ. สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม รุ่น 18 หมู่ 1 ที่เรียนรายวิชาการจัดการการผลิตและการ ดำเนินการ ในภาคเรียนที่ 2 / 2552 จำนวน 34 คน โดยมีกระบวนการวิจัยคือ ขั้นที่ 1 สร้างเอกสารคำสอน ขั้นที่ 2 ทดลองใช้เอกสารคำสอน ขั้นที่ 3 วิเคราะห์ผลที่ได้จากการทดลองหาประสิทธิภาพ

ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพชองเอกสารคำสอนวิชา การจัดการการผลิตและการ ดำเนินการ เท่ากับ 82.94/82.84 ซี่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ 2) ดัชนีประสิทธิผลชองเอกสารคำสอน รายวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินการ มีค่าเท่ากับ 0.3190 หรือมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิด เป็นร้อยละ 31.90 3) ผลการเปรียบเทียบผลลัมฤทธี้ทางการเรียนก่อนเรียนมีคะแนนผลลัมฤทธี้ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อเอกสาร คำสอนวิชาวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินการ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นอยู่ระดับมาก (\bar{x} = 3.86) เมื่อ พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือ เนื้อหาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ (\bar{x} = 4.06) แบบแกหัดประจำบททำให้เข้าใจดีขึ้น (\bar{x} = 4.00) ตามลำดับ ส่วนข้อที่พิงพอใจน้อยสุดคือ รูปภาพประกอบเนื้อหาเหมาะสม และกิจกรรมการเรียนมีหลากหลาย (\bar{x} = 3.56)

 

The Development and Efficiency of Instructional Document in Production and Operation Management Subject, Bachelor of Science, Industrial Management Technology Program, Faculty of Industrial Technology, Phranakhon Rajabhat University

Research on development and efficiency of instructional document in production and operation management subject, Bachelor of science, Industrial management technology program, Faculty of industrial technology, Phranakhon Rajabhat University. It aimed to: 1) develop and test the efficiency of instructional document in production and operation management subject, Bachelor of science, Industrial management technology program with efficiency based on 80/80. 2) find the effectiveness index of production and operation management subject, Bachelor of science, Industrial management technology program. 3) study the learning achievement of production and operations management subject between pre and after learning. 4) study the satisfaction of the students for learning on instructional document of production and operation management subject. The sample group used in this study were 34 evening students of industrial management technology program, section 18 /l, in semester 2/2009. เท the research process were as follows: step 1 create an instructional document, step 2 implement in teaching. And step 3 analyze the results of the efficiency experiment.

The results showed that 1) The efficiency of instructional document on production and operation management subject was 82.94/82.84, which was higher than criteria at 80/80. 2). The efficiency index of production and operation management subject was 0.3190 or learning progress was 31.90 percent. 3) The achievement comparison of the learning achievement scores were higher than previous studies had statistically significant at the .05 level. 4) Students' satisfaction for learning on instructional document of production and operation management subject was a high level (\bar{x} = 3.86) when it was considered each item found that the most pleasurable was the content can be applied in daily life (\bar{x} = 4.06), chapter exercise was better understanding (\bar{x} = 4.00) respectively. The less satisfaction item was picture in content and a variety of learning activities (\bar{x} = 3.56).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
แหวนเพชร ว., “การพัฒนาและหาประสิทธิภาพเอกสารคำสอนวิชาการจัดการการผลิตและการดำเนินการ หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 34–42, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย