สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ประจำปี 2556

Main Article Content

จิระภา จาฏุพจน์
อัจฉรีย์ พิมพิมูล
วิเชียร โสมณวัฒน์

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการใน 3 ภารกิจงานคือ งาน บรรเทาสาธารณภัย งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เข้าพักโรงแรม และงานสนับสนุนนํ้าอุปโภคบริโภค กลุ่ม ตัวอย่างคือตัวแทนที่ได้รับการบริการสนับสนุนเครื่องสูบนํ้าและเรือท้องแบน จำนวน 60 คน พนักงาน ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการโรงแรม จำนวน 147 คน และตัวแทนที่ได้รับบริการสนับสนุนนํ้าอุปโภคบริโภค จำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้โนการวิจัยคือแบบสอบถาม สถิติที่ใช้โนการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่าผู้ใข้บริการมีความพึงพอใจในระดับมากทุกด้าน คือด้านขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านเจ้าหน้าที่หรือบุคลากร และด้านความคุ้มค่าและการประซาสัมพันธ์ โดยในภาพรวมทั้ง 3 ภารกิจงาน ผู้ใซ้บริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.34 (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.74) เมื่อจำแนกแต่ละภารกิจงาน พบว่า งานจัดเก็บค่าธรรมเนียมผู้เข้าพักโรงแรม พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.36 (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.12) รองลงมาคือ งานสนับสนุนนํ้าอุปโภคบริโภค มีค่าเฉลี่ย 4.33 (ค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.67) และงานบรรเทาสาธารณภัย พึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.32 (ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 86.42) ตามลำดับ

 

Survey Involved Client Satisfaction Towards Services of Ubon Ratchathani Provincial Administration Organization of The Year 2013

The purpose of this research study was to survey for client satisfaction towards services of three missions including rescue, lodging payment collection and water supply supported. Sample groups were 60 representatives who received pump and punts supported services, 147 representatives of employees and executives or hotel owners, and 20 representatives of households who received a water supply. These findings were analyzed using frequency, percentage, mean, and standard deviation.

The results of the satisfaction survey towards all services were as the following. In general, client satisfaction was in the high level in every aspect of services: process and time, facilities, personnel, worth, and public relations. For the overall aspect, the clients’ satisfaction towards the three missions was in high level. The mean was 4.34 (86.74 percent). After the comparison among three missions, the highest satisfaction was found in lodging payment collection with high satisfaction level and the mean value was 4.36(87.12 percent), followed by water supply supported with its mean at 4.33 (86.67 percent) while the rescue services respectively with its mean of 4.32 (86.42 percent).

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
[1]
จาฏุพจน์ จ., พิมพิมูล อ., และ โสมณวัฒน์ ว., “สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี ประจำปี 2556”, J of Ind. Tech. UBRU, ปี 4, ฉบับที่ 1, น. 43–60, มิ.ย. 2016.
บท
บทความวิจัย