ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2566): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566

					ดู ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 (2566): กรกฎาคม-ธันวาคม 2566
เผยแพร่แล้ว: 2023-12-27

ฉบับเต็ม

บทความวิจัย