การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบโตโยต้าในกระบวนการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป กรณีศึกษา การผลิตเสื้อแจ็คเก็ต บริษัท วีที การ์เม้นท์ จำกัด

ผู้แต่ง

  • กิตติ กอบัวแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  • ประสิทธิ์ ภูสมมา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
  • ชาญศักดิ์ บุญสาร บริษัท วีที การ์เม้นท์ จำกัด

คำสำคัญ:

ระบบการผลิตของโตโยต้า, กระบวนการผลิต, เสื้อแจ็คเก็ต

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในสายการผลิตเสื้อแจ็คเก็ตของบริษัท วีที การ์เม้นท์ จำกัด ด้วยวิธีการประยุกต์ใช้ระบบการผลิตของโตโยต้า (TPS) วิธีดำเนินการเริ่มด้วยการหาจุดข้อบกพร่องที่ต้องปรับปรุง จากนั้นประเมินความสูญเสียในองค์กร แล้วเขียนปัญหาที่ต้องปรับปรุงในแผนผังสายธารแห่งคุณค่า โดยเลือกจุดปรับปรุงกระบวนการผลิตเย็บที่ VSEW004 จำนวนพนักงาน 50 คน และ การนำระบบ TPS ที่มี 4 ขั้นตอนมาปรับใช้ในสายการผลิต ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การควบคุมสภาพการทำงานหน้างาน โดยการควบคุมสถานที่ทำงานให้หาของง่ายสะดวกต่อการใช้งานและอยู่ในสภาพที่ปลอดภัย ขั้นที่ 2 กระบวนการไหลของงานอย่างต่อเนื่องโดยจัดแผนผังใหม่ ขั้นที่ 3 งานมาตรฐาน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ด้วยเครื่องมือแผนภูมิยามาซูมิในการจับเวลาของพนักงานแต่ละคน ขั้นที่ 4 การวางแผนการผลิตแต่ละขั้นตอน เป็นระบบที่ช่วยให้ปริมาณงานระหว่างทำระหว่างแผนกลดลง โดยขั้นตอนนี้จะเป็นการทำงานตามความต้องการของลูกค้า เมื่อมีความต้องการของลูกค้าถึงจะผลิต ซึ่งพอนำขั้นตอนนี้มาใช้ จะทำให้ปริมาณงานระหว่างทำของแต่ละแผนกลดลงส่งผลให้การขนส่งสินค้าจากมือผู้ส่งไปยังมือผู้รับ ลดลงไปด้วย ผลการวิจัยพบว่า การนำระบบการผลิตของโตโยต้ามาปรับใช้ในสายการผลิตเสื้อแจ็คเก็ต ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 92 งานค้างระหว่างกระบวนการลดลงร้อยละ 59 งานซ่อมลดลงร้อยละ 82 การผลิตในไลน์ผลิตเย็บร้อยละ 81 ระยะเวลาในการการขนส่งสินค้าจากมือผู้ส่งไปยังมือผู้รับลดลงร้อยละ 29 การผลิตเสื้อแจ็คแก็ตตั้งแต่ขึ้นงานตัวแรกจนงานออกเป็นตัวเสื้อแจ็คแก็ตลดลง 39 วัน  

References

บริษัท วีทีการ์เม้นท์ จำกัด. [Online]. Available : https://www.vtgarment.com/

kitti korbuakaew. Research for industrial management. Teaching documents. Bangkok. : Dhonburi Rajabhat University, (2021).

kitti korbuakaew. Statistics for industrial management. Teaching documents. Bangkok : Dhonburi Rajabhat University, (2017).

Ministry of Industry. Apply TPS to boost productivity. [Online]. Available : https://www.greenproksp.co.th/. January 13, 2023.

Ministry of Industry. Just in Time (JIT). [Online]. Available : https://www.softbankthai. com/Article/ Detail/906. January 15, 2023.

บริษัท เทอเรสเทรียล จำกัด. Just in Time (JIT). [Online]. Available: https:// goterrestrial.com/2019/03/26/jit-just-itime/. January 26, 2023.

Ministry of Industry. Jidoka. [Online]. Available : https://www.softbankthai.com/ Article/ Detail/906. January 15, 2023.

Thai Display. 7 waste. [Online]. Available: https://www.thaidisplay.com/content-18.html. May 25, 2023. January 18, 2023.

HREX, ASIA. Concept ECRS. [Online]. Available : https://th.hrnote.asia/orgdevel opment/220207-what-is-ecrs/. July 20, 2023.

Fusion Solution. Kaizen activities. [Online]. Available : https://www.fusionsol. com/blog/kaizen/ June 18, 2023.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-27