จริยธรรมการตีพิมพ์

บทบาทและหน้าที่ของผู้นิพนธ์ (Duties of Authors)

1. ผู้นิพนธ์ต้องรับรองว่าบทความที่ส่งมานั้น ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน

2. ผู้นิพนธ์ต้องเขียนบทความตามรูปแบบที่วารสารกำหนดไว้ในคำแนะนำสำหรับผู้แต่ง

3. ผู้นิพนธ์ต้องมีการอ้างอิงให้ถูกต้องตามรูปแบบของวารสาร เมื่อมีการอ้างอิงผลงานหรือเทคนิควิธีการที่ผู้อื่นได้เคยเสนอมาแล้วนำมาใช้อ้างอิงในผลงานของตน

4. การนำเสนอผลงาน ผลการทดลองหรือผลการวิจัยต้องเสนอตามข้อเท็จจริง ไม่มีการบิดเบือนข้อมูล

5. ผู้นิพนธ์ที่มีชื่อร่วมอยู่ในบทความ ต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินการจริง

 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาประเมินบทความ (Duties of Reviewers)

1. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความควรปฏิเสธการประเมินบทความที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียเช่น เป็นผู้ร่วมโครงการ รู้จักผู้นิพนธ์เป็นการส่วนตัว หรือเหตุผลอื่นๆ และแจ้งต่อบรรณาธิการเพื่อเปลี่ยนผู้ประเมิน

2. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความประเมินควรให้ข้อเสนอแนะตามหลักการทางวิชาการ ไม่ควรใช้ความคิดเห็นส่วนตัวที่ไม่มีข้อมูลรองรับมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาบทความ และหากผู้ประเมินพบความซ้ำซ้อนของบทความที่อ่านกับบทความอื่นๆ หรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ โปรดแจ้งให้บรรณาธิการทราบ

3. ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความต้องไม่เปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับบทความที่พิจารณาต่อบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง

 

บทบาทและหน้าที่ของบรรณาธิการวารสาร (Duties of Editor)

1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาคุณภาพของบทความและคัดเลือกบทความที่เหมาะสมเพื่อนำมาตีพิมพ์ในวารสาร โดยคำนึงถึงความสอดคล้องของวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

2. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาการคัดเลือกบทความเพื่อนำมาตีพิมพ์จะต้องผ่านกระบวนการประเมินบทความจากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินอย่างน้อย 3 ท่าน ต่อ 1 บทความ โดยที่ผู้ประเมินบทความจะไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์จะไม่ทราบชื่อผู้ประเมินบทความ (Double-blinded peer review) และบทความนั้นจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารที่อื่นมาก่อน

3. บรรณาธิการต้องไม่เปิดเผยข้อมูลของผู้นิพนธ์และผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาประเมินบทความ แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง ในช่วงระยะเวลาของการประเมินบทความ

4. บรรณาธิการต้องมอบหมายบทความให้ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความที่ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับบทความนั้น