เกี่ยวกับวารสาร

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่ บทความวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงนวัตกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์  เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและรวบรวมผลงานวิจัย องค์ความรู้และวิชาการขั้นสูงให้กับนักศึกษา ครู อาจารย์ นักวิจัย และประชาชนทั่วไปที่สนใจ

Focus and Scope (วัตถุประสงค์และขอบเขตการตีพิมพ์)

วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีนโยบายตีพิมพ์บทความวิจัย (Research article) และบทความวิชาการ (Academic article) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวเนื่องทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งบทความจะต้องมีกระบวนการวิจัย รายงานการวิจัยที่ผู้นิพนธ์ได้ทำการทดลองหรือเก็บข้อมูล โดยในกระบวนการวิจัยหรือหลักการใหม่ที่เสนอจะต้องมีความเป็นไปได้และน่าเชื่อถือมีหลักทฤษฎีประกอบและสนับสนุนอย่างเพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆให้กับ นักวิจัย ครู อาจารย์ นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไปที่สนใจ

Peer Review Process (กระบวนการพิจารณาบทความ)

บทความที่ตีพิมพ์ลงในวารสารจะต้องผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้องจำนวน 3 ท่านต่อหนึ่งบทความ ซึ่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ต้องเป็นบทความที่ไม่เคยเผยแพร่หรือตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน โดยผู้พิจารณาบทความจะไม่ทราบชื่อผู้นิพนธ์และผู้นิพนธ์จะไม่ทราบชื่อผู้พิจารณาบทความ (double-blind review) เพื่อคุณภาพในการพิจารณาโดยปราศจากอคติ และต้องได้รับความเห็นชอบจากบรรณาธิการวารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

Types of articles (ประเภทของบทความ) 

บทความวิจัย (research article) และบทความวิชาการ (academic article) 

Language (ภาษาที่รับตีพิมพ์)

  • ภาษาไทย 
  • ภาษาอังกฤษ

กำหนดการเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ

        ฉบับที่ 1 (เดือนมกราคม – มิถุนายน)

        ฉบับที่ 2 (เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม)


ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์ 

        ค่าธรรมเนียม 3,000 บาท ต่อบทความ
        วิธีชำระค่าธรรมเนียม
        รายละเอียดการชำระ 
        การออกใบเสร็จรับเงิน 

Publisher (เจ้าของวารสาร)

          คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา