การพยากรณ์การสั่งซื้อน้ำดื่มที่เหมาะสม สำหรับสินค้าคงคลัง ร้านค้ากรณีศึกษา

ผู้แต่ง

  • ณัฐพร ตั้งเจริญชัย เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • จิรวัฒน์ เศวตบุณยสิทธิ์ เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ษมาวีร์ มุกสุวรรณ เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
  • ศศิวิมล สะทองเพชร เทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คำสำคัญ:

การพยากรณ์, น้ำดื่ม, สินค้าคงคลัง

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบวิธีการพยากรณ์ความต้องการในการสั่งซื้อสินค้าประเภทน้ำดื่มที่เหมาะสม ของร้านค้ากรณีศึกษา ตั้งอยู่ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยผลการวิจัย พบว่า น้ำดื่มขนาด 350 มล. มีความเหมาะสมในการหาค่าความต้องการน้ำดื่มด้วยวิธีการพยากรณ์แบบเอกซ์โปเนนเชียล เนื่องจากวิธีการดังกล่าวให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำสุด เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายจริงมีค่าร้อยละความแม่นยำเท่ากับ 95.20 น้ำดื่มขนาด 600 มล. และ น้ำดื่มขนาด 1,500 มล. มีความเหมาะสมในการหาค่าความต้องการน้ำดื่มด้วยวิธีการพยากรณ์แบบถดถอย เนื่องจากวิธีการดังกล่าวให้ค่าความคลาดเคลื่อนต่ำสุด เมื่อเปรียบเทียบกับยอดขายจริงมีค่าร้อยละความแม่นยำเท่ากับ 99.60 และ 99.11 ตามลำดับ ซึ่งผลที่ได้จากการเปรียบเทียบต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง พบว่า การบริหารสินค้าคงคลังแบบใหม่ส่งผลทำให้สามารถลดต้นทุน ซึ่งสามารถลดปริมาณการจัดการต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังของน้ำดื่มขนาด 350 มล. สามารถลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังลงไป 1,244.17 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.96 สำหรับน้ำดื่มขนาด 600 มล. สามารถลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง 15,028.13 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.82 และน้ำดื่มขนาด 1,500 มล. สามารถลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลัง 6,542.51 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.68 จากข้อมูลข้างต้นสามารถลดต้นทุนการบริหารสินค้าคงคลังโดยรวมทั้งหมด 22,814.81 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.75

References

S. Nimrat, A. Jitaree, and V. Vuthiphandchai, "Physical, Chemical and Microbiological Quality of Opaque-Plastic Bottled Drinking Water Distributed in Chon Buri Province Thailand," Journal of Applied Research on Science and Technology (JARST), vol. 20, no. 2, pp. 102-113, Apr. - Jun., 2020.

J. Urupongsanon, "Factors Affecting the Decision on Purchasing Bottled Drinking Water of Consumers in Minburi District, Bangkok," Journal of Administration and Social Science Review, vol. 4, no. 3, pp. 31-44, Sep. - Oct., 2021.

Krungsri Bank, "Industry Outlook 2022-2024: Beverage Industry," [Online]. Available: https://www.krungsri.com/th/ research/industry/industry-outlook/ Food-Beverage/Beverage/IO/io-beverage- 2022. Accessed on Mar. 17, 2023.

V. Limlawan, S. Jangruxsakul, and K. Wiwattanakornwong, "Comparison of Forecasting Technique for Improving the Accuracy of Sale Forecast: A Case Study of Plastic Bottle Manufacturing In Thailand," Journal of Suthiparithat, vol. 36, no. 2, pp. 18-34, Apr. - Jun., 2022.

C. Kuisrikul, S. Saengpetch, and J. Hirunlabh, "Development of Inventory Management Process for Retail Store," Journal of Energy and Environment Technology, vol. 6, no. 1, pp. 1-14, Jan. - Jun., 2019.

T. Rattanakool, K. Sukkrajang, W. Sangchay, and T. Chaichuchok, "Forecasting Modeling of Motorbike Spare Parts Sales A Case Study: Retailer XYZ with Exponential Smoothing Method," Journal of Thepsatri Academic I-TECH, vol. 14, no. 1, pp. 1-9, Jan. - Jun., 2019.

M. Siangwong, S. Phetlai, N. Phookpanich, and D. Thavorn, "Inventory management improvement: A case study Don-Zak construction materials shop," Journal of Interdisciplinary Journal, vol. 19, no. 1, pp. 50-82, Jan. - Jun., 2019.

P. Lalitaporn, Bangkok: Promotion Association Technology (Thai-Japan), 1998.

Busaba, Plant Species. Bangkok: Top Publishing Company Limited, 2009.

C. Singmuang and T. Supapakorn, "Forecasting Model for the Export Value of Rubber of Thailand," Journal of Science and Technology Nakhon Sawan Rajabhat University, vol. 15, no. 21, pp. 58-82, Jan. - Jun., 2020.

R. Tangphukhiew and N. Issarapong, "Analysis of Comparing Forecasting Methods for Production Planning: Case Study of Beef Companies, Nakhon Phanom Province," Journal of Eau Heritage Science and Technology, vol. 13, no. 3, pp. 222-232, Jul. - Sep., 2019.

P. Kittitulakanon, "Forecasting Demand for Chemical Fertilizer: A Case Study of Ta Bong Chum Agricultural Cooperative, Nakhon Sawan Province," Journal of Rajamangala University of Technology Lanna (Technology Innovation), vol. 10, no. 1, pp. 89-100, Jan. - Apr., 2017.

C. KuisriKul, N. Punthanakoraphat, and W. Jariyatontivait, "Forecasting Ordering Purchase for Traditional Trade Case Study AAA Shop," Journal of Advanced Science, vol. 18, no. 2, pp. 26-34, Jul. - Dec., 2018.

W. Khangphukhieo, P. Busababadhin, and B. Kumphon, "Forecasting Volatility of Gold Price with Artificial Neural Networks," Journal of Borapha Science, vol. 22, no. 1, pp. 125-134, Jan. - Apr., 2017.

T. Youcharoen and T. Wasusri, "The Development of Pharmaceuticals and Medical Supplies Inventory Replenishment System: A Case Study of Community Hospital," Journal of Youcharoen T. et al., vol. 14, no. 3, pp. 92-106, Jul. - Sep., 2018.

M. Kasakit, N. Lokkhananurak, and K. Hengpraphrom, "An Efficiency Comparison of Forecasting Techniques for Oil Price Data with Data Mining Techniques," Conference of the 11th NPRU National Academic Conference, vol. 11, pp. 334-340, 11 - 12 Jul., 2019.

K. Wiwattanakornwong, S. Butrsai, C. Vannangkura, and K. Ngamdee, "Demand Forecasting in Beverage Industry: A Case Study of Business Simulation Game," Journal of Suthiparithat, vol. 37, no. 1, pp. 17-31, Jan. - Mar., 2023.

A. Thooltham, N. Techabunmas, and K. Pinsamran, "Demand Forecasting for Raw Materials in the Biscuit Industry," Journal of Science and Technology Thonburi University, vol. 5, no. 2, pp. 30-38, Jan. - Jun., 2021.

S. Rit-im and O. Sangsawang, "Inventory Control Policy by Using the Blanket Purchase Orders: Case Study," Journal of Industrial Technology, vol. 9, no. 3, pp. 105-117, Sep. - Dec., 2013.

P. Phansangwan, N. Suthikarnnarunai, and S. Janpong, "Inventory Management Efficiency Improvement: A Case Study of Retail Company," Journal of Nakhonratchasima College (Humanities and Social Sciences), vol. 15, pp. 391-405, Sep. - Dec., 2021.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2023-12-27