กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภวิษย์  บุญศรีเมือง           มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

กองบรรณาธิการ

ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์                 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์ ดร.พานิช  วุฒิพฤกษ์                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงวุฒิ  เอกวุฒิวงศา              สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชปา เนตรประดิษฐ์               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รองศาสตราจารย์ ดร.อรัญ  หาญสืบสาย                  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองศาสตราจารย์ ดร.วินัย  ใจกล้า                         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รองศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์  อ่างแก้ว                    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  ผ่องรัศมี                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  ขาวเน                    สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐพงศ์  สอนสุวิทย์            มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยา  แก้วอาษา                 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพจิตร  ผาวัน                     มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รจนา  จันทราสา                 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีนาถ  รักสุนทร               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนมภัทร  โตระสะ               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อำนาจ  สวัสดิ์นะที               มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สูยะโพธ                มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เผชิญ  จันทร์สา                          มหาวิทยาลัยศรีปทุม