กองบรรณาธิการ

บรรณาธิการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเรือน รัศมี                               มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา`

กองบรรณาธิการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัคครัตน์  พลูกระจ่าง                        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล  อ่ำดี                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา  จันทร์เนย                         มหาวิทยาลัยนเรศวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษณ์ชาคริตส  ณวัฒนประเสริฐ   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถพล  ป้อมสถิตย์                      มหาวิทยาลัยรังสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์  เมืองไหว                       มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันวิสา  ชัชวงษ์                             สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

                                                                                        เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  บุญเรือง                              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยนุช  ใจแก้ว                               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  ประหยัดวงศ์                     มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชยารัตน์  ศรีสุนนท์                        มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิดศิริ  นิลผาย                                    มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ดร.ดิเรก  ชัยนวกุล                                                           มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ดร.ยศวดี  ฮะวังจู                                                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ภญ.รัศพรรณ  พฤกษะริตานนท์                                  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

update 29/03/2024