เผยแพร่แล้ว: 2020-10-20

ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1-8

Performance Analysis on Network Virtualization Systems

Kiattichai Atthayuwat, Santi Homcheun, Benjalak Rattanapahu

9-19

การเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านวัฒนธรรมศิลป์เครื่องแขวนดอกไม้ไทยด้วยระบบสื่อเสมือนจริง

สุมิตรา นวลมีศรี, ปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ, ลาภ พุ่มหิรัญ, อภิชาติ สอนอ่อง, อิสรา นาวาโยธิน, ธนพล ภู่เอี่ยม

35-47

กรอบการทำงานของระบบการจัดการความรู้ฟาร์มอัจฉริยะ

วิระพงศ์ จันทร์สนาม, ปรัชญา อารีกุล

91-100

การถ่ายทอดเทคโนโลยีประยุกต์ใช้น้ำยางพาราในงานบำรุงรักษาระบบชลประทาน

พีรวัฒน์ ปลาเงิน, ชวน จันทวาลย์, สมพร พิบูลย์, ฐกลพัศ เจนจิวัฒนกุล

117-129

การยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรที่พบบริเวณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต่อเชื้อแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดกลิ่นเท้า

ปวีณา วัดบัว, คุณานนท์ อั้นเต้ง, ณัฐวุฒิ วงษ์วิชา, ธนพล วัฒนาธร, อภิรักษ์ อินทชิต, นิจิโรจน์ จรัสบวรพันธ์

131-143

การศึกษาการจำลองปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำห้วยหลวงโดยใช้แบบจำลอง SWAT

ปิยะวัฒน์ วุฒิชัยกิจเจริญ, พีรวัฒน์ ปลาเงิน, สมพินิจ เหมืองทอง

145-158

ผลของการใช้ไมโครเวฟร่วมกับสุญญากาศในการอบแห้งสับปะรด (กรณีศึกษา:กำลังไมโครเวฟ)

โศภิดา สังข์สุนทร, ดนุสรณ์ ชาติเชยแดง, วัชรพงศ์ บุญครอง, สมศักดิ์ วงษ์ประดับไชย

159-170

การเปรียบเทียบความแม่นยำและประสิทธิภาพระหว่างการสุ่มแบบชั้นภูมิสองขั้นตอนและการสุ่มแบบกริด

พงศ์พัฒน์ อิศรกุล, นฤมล อินทรวิเชียร, สมศักดิ์ ลิลา, สมพงษ์ ปั้นหุ่น, ดุษฎี ศุขวัฒน์

171-191