ความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานระดับคณะ กรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Main Article Content

ชัยวัฒน์ นันทศรี

บทคัดย่อ

งานวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานระดับคณะ โดยใช้กรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การศึกษาใช้แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ วิธีการวิจัยใช้การวิเคราะห์เอกสาร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม และสัมภาษณ์ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ และนำข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จัดกลุ่มความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ และของคณะ โดยผลการวิจัยสามารถแบ่งความต้องการได้ดังนี้ 1) ความต้องการอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ได้แก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง เพื่อใช้ทดแทนของเดิมและเพิ่มเติมสำหรับบุคลากรใหม่ 2) ความต้องการซอฟต์แวร์ และระบบสารสนเทศ พบว่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์สามารถใช้ลิขสิทธิ์ที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อให้ได้ แต่ความต้องการหลักเป็นระบบสารสนเทศแบบประมวลรายการ (Transaction Processing Systems -TPS) เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระดับปฏิบัติการ และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System: MIS) เพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาประมวลผลเป็นระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร 3) ความต้องการด้านเทคโนโลยีการสื่อสารเป็นความต้องการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าถึงระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และความเข้ากันได้ของเครือข่ายของหน่วยงานภายในคณะกับเครือข่ายที่มหาวิทยาลัย และ 4) ความต้องการด้านข้อมูล สารสนเทศ มีความต้องการระบบการบริหารจัดการเอกสาร (Document Management System) และการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Database System) ร่วมกับเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานระดับคณะได้แก่ นโยบายผู้บริหารมหาวิทยาลัย นโยบายผู้บริหารคณะ คณะกรรมการดำเนินการด้านเทคโนโลยีของคณะ ความรู้ความเข้าใจด้านฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบงานต่างๆ และระบบเครือข่ายของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ภายในคณะ ความร่วมมือของผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

Article Details

How to Cite
[1]
นันทศรี ช., “ความต้องการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการหน่วยงานระดับคณะ กรณีศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”, Crma. J., ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 77–90, ธ.ค. 2016.
บท
บทความวิจัย

References

ประวัติความเป็นมา. (ม.ป.ป.). ประวัติความเป็นมาของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สืบค้น 17 สิงหาคม 2559, จาก http://www.human.cmu.ac.th/.

ทัศนีย์ อุ่นนิ่ม, 2553. สภาพ ปัญหา และความต้องการเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของบุคลากรสำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

พรสวรรค์ แสงเลิศ, 2553. ความต้องการและความพึงพอใจต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี. ปริญญานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี.

กาญจนา ทวินันท์, 2552. รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรและนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก. พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา.

Tellis, W., 1997. Information technology in a university: a case study. Campus-Wide Information Systems.

อุดม วงษ์สิงห์, 2547. การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร์ – แสตมฟอร์ด. ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Swanepoel, M., Toit, A. D., Pieter A., & Brakel, V., 2001. Management of information technology in academic information services. Aslib Proceedings.

อนุศิษฎ์ รัตนศิริกรณ์, 2555. สภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา. ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

Whyte, J., BOUCHLAGHEM, D. & THORPE, T., 2002. IT implementation in the construction organization. Engineering, Construction and Architectural Management.

วันเพ็ญ โกวิทวิบูล, 2554. ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง. วารสารวิจัยรามคำแหง (มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

เนารุ่ง วิชาราช, 2554. การศึกษาปัญหาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและความต้องการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. ปริญญาศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

Sehanovic, J. & Zugaj, M, 1997. Information technologies and organizational structure. Library Management.

พระทรัพย์ทวี บัวสด, 2553. ศึกษาความต้องการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

เมธาวดี วิจิตต์เจริญวัฒนา, 2552. การศึกษาหลักสูตรฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศตามความต้องการของพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี. ปริญญาครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.