การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจจับการทุจริตด้วยการเพิ่มชื่อเสียงบนเว็บไซต์การประมูลออนไลน์ระหว่างเอนโทรปีของ Shannon และนาอีฟเบย์

Main Article Content

ลักษมี โขมโนทัย

บทคัดย่อ

การทุจริตการประมูลออนไลน์เป็นปัญหาที่สำคัญและมีความวิกฤตต่อเว็บไซต์การประมูลออนไลน์ ในงานวิจัยที่ผ่านมาได้มีการนำเสนอแนวคิดในการคำนวณความหลากหลายของเพื่อนบ้านโดยใช้วิธีเอนโทรปีของ Shannon เพื่อใช้ในการจำแนก ผู้ใช้งานที่มีเจตนาทุจริต (Fraudster) ออกจากผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่มีเจตนาร้ายแอบแฝง (Legitimate user) ในงานวิจัยฉบับนี้นำเสนอวิธีการคำนวณความหลากหลายของเพื่อนบ้านด้วยวิธีความน่าจะเป็นของนาอีฟเบย์ จากนั้นทำการทดสอบประสิทธิภาพในการจำแนก Fraudster กับข้อมูลการทำธุรกรรมการซื้อ-ขายที่เกิดขึ้นจริงบนเว็บไซต์การประมูลออนไลน์ จากผลการทดสอบประสิทธิภาพแสดงให้เห็นว่าการคำนวณความหลากหลายของเพื่อนบ้านทั้งสองวิธีมีประสิทธิภาพในการจำแนก Fraudster ที่ใกล้เคียงกัน

Article Details

How to Cite
[1]
โขมโนทัย ล., “การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการตรวจจับการทุจริตด้วยการเพิ่มชื่อเสียงบนเว็บไซต์การประมูลออนไลน์ระหว่างเอนโทรปีของ Shannon และนาอีฟเบย์”, Crma. J., ปี 14, ฉบับที่ 1, น. 63–76, ธ.ค. 2016.
บท
บทความวิจัย

References

D. Houser and J. Wooders, "Reputation in Auctions: Theory, and Evidence from eBay," Journal of Economics & Management Strategy, vol. 15, pp. 353-369, 2006.

J. C. Wang and C. Q. Chiu, "Detecting Online Auction Inflated-Reputation Behaviors Using Social Network Analysis," in Annual Conference of The North American Association for Computational Social and Organizational Science (Online Publication, http://www.casos.cs.cmu.edu/events/conferences/2005/2005_proceedings/Wang.pdf ). Notre Dame, Indiana, USA, 2005.

D. H. Chau, S. Pandit, and C. Faloutsos, "Detecting Fraudulent Personalities in Networks of Online auctioneers," in Proceedings of the 10th European conference on Principle and Practice of Knowledge Discovery in Databases: PKDD 2006, Berlin, Germany, 2006, pp. 103-114.

S. Pandit, D. H. Chau, S. Wang, and C. Faloutsos, "Netprobe: A Fast and Scalable System for Fraud Detection in Online Auction Networks," in Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web, Banff, Alberta, Canada, 2007, pp. pp.201-210.

J. C. Wang and C. C. Chiu, "Recommending Trusted Online Auction Sellers Using Social Network Analysis," Expert Systems with Applications, vol. 34, pp. 1666-1679, 2008.

C. Chiu, Y. Ku, T. Lie, and Y. Chen, "Internet Auction Fraud Detection Using Social Network Analysis and Classification Tree Approaches," International Journal of Electronic Commerce, vol. 15, pp. 123-147, 2011.

J.-L. Lin and L. Khomnotai, "Using Neighbor Diversity to Detect Fraudsters in Online Auctions," Entropy, vol. 16, pp. 2629-2641, 2014.

C. E. Shannon, "A Mathematical Theory of Communication," The Bell System Technical Journal, vol. 27, pp. 379-423, 1948.

L. C. Freeman, The Development of Social Network Analysis: A Study in the Sociology of Science. Canada: Empirical Press Vancouver, 2004.

W. d. Nooy, M. Andrej, and V. Batagelj, Explore Social Network Analysis with Pajek. New York: Cambridge University Press, 2005.

M. Zhang, "Social Network Analysis: History, Concepts, and Research," in Handbook of Social Network Technologies and Applications, B. Furht, Ed., ed: Springer US, 2010, pp. 3-21.

S. P. Borgatti. (1998, 28/07/2013). What is Social Network Analysis? Available: http://www.analytictech.com/networks/whatis.htm.

C. H. Yu and S. J. Lin, "Fuzzy Rule Optimization for Online Auction Frauds Detection Based on Genetic Algorithm," Electronic Commerce Research, vol. 13, pp. 169-182, 2013/05/01 2013.

L. Garton, C. Haythornthwaite, and B. Wellman, "Studying Online Social Networks," Journal of Computer-Mediated Communication, vol. 3, 1997.

V. Batagelj and M. Zaveršnik, "An O(m) Algorithm for Cores Decomposition of Networks," arXiv preprint cs/0310049, pp. 1-10, 2003.

V. Batagelj and M. Zaveršnik, "Fast Algorithms for Determining (Generalized) Core Groups in Social Networks," Advances in Data Analysis and Classification, vol. 5, pp. 129-145, July 2011.

J. R. Quinlan, C4.5: Programs for Machine Learning: Morgan Kaufmann Publishers Inc., 1993.

I. Usta and Y. M. Kantar, "Mean-Variance-Skewness-Entropy Measures: A Multi-Objective Approach for Portfolio Selection," Entropy, vol. 13, pp. 117-133, 2013/10/28 2011.

J.-L. Lin, "On the Diversity Constraints for Portfolio Optimization," Entropy, vol. 15, pp. 4607-4621, October 2013.

J. Han, M. Kamber, and J. Pei, Data Mining : Concepts and Techniques, 3rd ed ed. USA: Morgan Kaufmann, 2012.

Y. Sahin and E. Duman, "Detecting Credit Card Fraud by Decision Trees and Support Vector Machines," in The International MultiConference of Engineers and Computer Scientists 2011, Hong Kong, 2011, pp. pp.442-447.

H. S. Shah, N. R. Joshi, A. Sureka, and P. R. Wurman, "Mining eBay: Bidding Strategies and Shill Detection," in WEBKDD 2002 - Mining Web Data for Discovering Usage Patterns and Profiles. vol. 2703, O. Zaïane, J. Srivastava, M. Spiliopoulou, and B. Masand, Eds., ed: Springer Berlin Heidelberg, 2003, pp. 17-34.

D. H. Chau and C. Faloutsos, "Fraud Detection in Electronic Auction," presented at the European Web Mining Forum, held as part of ECML/PKDD, Porto, Portugal, 2005.

W.-H. Chang and J.-S. Chang, "An Effective Early Fraud Detection Method for Online auctions," Electronic Commerce Research and Applications, vol. 11, pp. 346-360, July–August 2012.

F. Gorunescu, Data Mining: Concepts, Models and Techniques: Springer, 2011.

I. H. Witten, F. Eibe, and M. A. Hall, Data Mining : Practical Machine Learning Tools and Techniques, 3rd ed ed. USA: Morgan Kaufmann, 2011.

M. Morzy, "New Algorithms for Mining the Reputation of Participants of Online Auctions," in Internet and Network Economics. vol. 3828, X. Deng and Y. Ye, Eds., ed: Springer Berlin Heidelberg, 2005, pp. 112-121.

M. Morzy, "Cluster-Based Analysis and Recommendation of Sellers in Online Auction," Computer Systems Science and Engineering, vol. 22, pp. 279-287, 2007.

Z. Bin, Z. Yi, and C. Faloutsos, "Toward a Comprehensive Model in Internet Auction Fraud Detection," in Hawaii International Conference on System Sciences, Proceedings of the 41st Annual, 2008, pp. 79-79.

C. H. Yu and S.-J. Lin, "Web Crawling and Filtering for On-line Auctions from a Social Network Perspective," Information Systems and e-Business Management, vol. 10, pp. 201-218, 2012/06/01 2012.

S.-J. Lin, Y.-Y. Jheng, and C.-H. Yu, "Combining Ranking Concept and Social Network Analysis to Detect Collusive Groups in Online Auctions," Expert Systems with Applications, vol. 39, pp. 9079-9086, 2012.

V. Batagelj and A. Mrvar. (2013, Pajek and Pajek XXL — Program for analysis and visualization of very large networks: reference manual (version 3.13).