วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

ปีที่ 14 ฉบับ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2562)

Academic Journal Uttraradit Rajabhat University

Science and Technology (For local development)

Vol. 14  No. 2 July - December 2019

ISSN 1686 4409 (Print)  ISSN 2651 1207 (Online)

Published: 2019-12-24

การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกกะวัตต์ ระหว่างการติดตั้งแบบระบบคงที่กับแบบระบบติดตามดวงอาทิตย์ในประเทศไทย

บดินทร์ เสนานนท์, กัญญานัฐ ทองเทพ, กมล จิรเสรีอมรกุล, วันจักรี์ เล่นวารี, เสริมสุข บัวเจริญ, ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล

1-19

การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3)

มนตรี สังข์ทอง, ประภาส กลับนวล, ศศินันท์ ศาสตร์สาระ, อามีนะห์ ไชยธารี, พรพิมล เชียรพิมาย, สมพร วงศ์ศักดิ์

81-101