กลไกการสร้างความเข้มแข็งและความต้องการทางด้านสวัสดิการชุมชนเมือง สำหรับผู้สูงอายุ

Main Article Content

แสน กีรตินวนันท์
เพชร รอดอารีย์

Abstract

The Model of Self-reliance and The need of Urban Community Welfare for Elderly’s Purposes to study mechanisms to strengthen urban community welfare for elderly and the needs of them in Soi Soda, Thar Nam Samsen, Suan Aoi in Dusit, Bangkok by the processes of documentary, observation, focus group and In depth interview, then analyze and describe at once. The finding are 1) The strength of the Leaders in these community 2) The inside and the outside networks of reciprocity liked Kinship, Public Health Volunteers, Civil Protection Volunteers, the network of government, private sector, education etc. 3) The important days which the members could participate the activities altogether.


          In addition the problems and the needs of elder in three communities are similar, except the differential problems of the others. The approximate problems and the needs of elder in there are Health, Mental, Financial and Environment. From this research, the suggestion for government policy by the government would determine the direction of development elderly, which depend on the community that used the whole mechanisms to make it strengthen and support the volunteerspirit and elder to create the activities, get benefit, until the community is unity. Which the elders have much more free time, if they spend the time usefully for community and public, they will recognize the value and make them happier again.     

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กีรตินวนันท์แ., & รอดอารีย์เ. (2019). กลไกการสร้างความเข้มแข็งและความต้องการทางด้านสวัสดิการชุมชนเมือง สำหรับผู้สูงอายุ. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 14(2), 103-120. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/212022
Section
บทความวิจัย

References

ทิพาภรณ์ โพธิ์ถวิลและนุชนาฎ ยูฮันเงาะ. (2544). กลไกบริหารสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุไทย. นนทบุรี: สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข.

จิณณ์ณิชา พงษ์ดี และ ปิยธิดา คูหิรัญญรัตน์. (2558). ปัญหาและความต้องการด้านสุขภาพของผู้สูงอายุในเขตพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแบ่ง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. วารสารการพัฒนาสุขภาพชุมชน มหาวิทยาลัยของแก่น, 3(4), 561-576.

บังอร ธรรมศิริ. (2549). ครอบครัวกับการดูแลผู้สูงอายุ. วารสารการเวก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์, 2(2), 47-56.

สมศักดิ์ ศรีสันติกุล. (2550). สังคมวิทยาชนบท: แนวคิดทางทฤษฎีและแนวโน้มในสังคม. กรุงเทพฯ: เอ็กซเปอร์เน็ท.

แสน กีรตินวนันท์. (2558). กลไกการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนชาวจีน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 11(2), 383-398.

Lawton, M.P. The Quality of Daily Life among Elderly Care Recivers. The Journal of Applied Gerontology. Vol 14, 2(1995): 150-171.

World Health Organization. (2002). Active Aging, A Policy Framework. A Contribution of The World Health Organization to the Second United Nation World Assembly on Ageing, Madrid, Spain, April.