การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกกะวัตต์ ระหว่างการติดตั้งแบบระบบคงที่กับแบบระบบติดตามดวงอาทิตย์ในประเทศไทย

Main Article Content

บดินทร์ เสนานนท์
กัญญานัฐ ทองเทพ
กมล จิรเสรีอมรกุล
วันจักรี์ เล่นวารี
เสริมสุข บัวเจริญ
ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล

Abstract

The economic growth rate of Thailand in the first 9 months in 2018 expanded for 4.3 percent. This influenced the final power use which increased to 3.6 percent or 1,397,306 million baht. This economic growth in the country results in increased use of electrical power. Electrical generating in Thailand mainly uses natural gas but an amount of natural gas in the gulf siam decreases successively. Thus, the government has to support on the purchase of renewable energy such as sunlight, wind, water biomass, and garbage from private electrical generating companies. The solar power plant can generate electricity for 25.79 percent from the whole electrical generating by renewable energy. This is popular second behind biomass and waterpower. The solar power plant has 2 systems of technology in panel installation: fixed and tracking systems. The latter can generate electricity for more than the former for 2.51 percent.


The economic analysis of both systems of the solar power plant in this study is based on net present value (NPV) which the rate decreases for 3 percent. It is found that both systems have a positive net present value. This implies that it is worthwhile for the investment. For the benefit-cost ratio (B/C ratio) and the internal rate of returns (IRR), it is found that the fixed system is a little more worthwhile than the tracking system. That is, benefit-cost ratio are 5.63 and 5.58 and the internal rate of returns are 31.77 and 31.39 percent, respectively. Regarding the sensitivity of both costs and investment of the fixed system, it is found to be more worthwhile for the investment.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เสนานนท์บ., ทองเทพก., จิรเสรีอมรกุลก., เล่นวารีว., บัวเจริญเ., & อรรถเวชกุลย. (2019). การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 8 เมกกะวัตต์ ระหว่างการติดตั้งแบบระบบคงที่กับแบบระบบติดตามดวงอาทิตย์ในประเทศไทย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 14(2), 1-19. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/205701
Section
บทความวิชาการ

References

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน. (2561). โครงการปรับปรุงแผนที่ศักยภาพพลังงานแสงอาทิตย์จากภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประเทศไทย (ปี 2560). [ออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.dede.go.th/ewt_news.php?nid=47941&filename=solar_energy, (28 มีนาคม 2562).

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน. (2562). สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย เดือนมกราคม – ธันวาคม 2561. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.dede.go.th/download/stat62/sit_2_61_dec.pdf (18 พฤษภาคม 2562).

กระทรวงพลังงาน. (2561). สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (Percentage of Alternative Energy Consumption). [ออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.dede.go.th/download/state_61/1_Energy_Consumption_Jan-May_2561.pdf, (18 พฤษภาคม 2562).

ญาณยุทธ พลชูสกุลวง, ศักดิ์ชาย รักการ, ปพน สีหอมชัย และอนัญญา จินดาวัฒนะ. (2557). การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ กรณีศึกษา : อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม. วารสารวิชาการ วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต. 4 (1): 41-57.

ดารัตน์ บุญมะ. 2549. การวิเคราะห์การลงทุนในการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร กรณีศึกษา : องค์กร Clinical Research Organization. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยนวัตรรมอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.

บดินทร์ เสนานนท์, กัญญานัฐ ทองเทพ, กมล จิรเสรีอมรกุล, วันจักรี์ เล่นวารี, เสริมสุข บัวเจริญ และ ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล. (2561). การเปรียบเทียบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 8 เมกกะวัตต์ที่ติดตั้งแบบระบบคงที่และระบบติดตามดวงอาทิตย์ในประเทศไทย. การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 14. ระยอง. 1,117-1,121.

สุรกิจ ทองสุก และอรรถพล เง่าพิทักษ์กุล. (2561). การศึกษาประสิทธิภาพและความคุ้มทุนของระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา. วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี). 10(9): 157-169.

Abol Ardalan. 1999. Economic and Financial Analysis for Engineering and Project Management. Boca Raton: CRC Press.

D.L. Talavera, Emilio Munoz-Ceron, J.P. Ferrer-Rodríguez and Pedro J. Perez-Higueras. (2019). Assessment of cost-competitiveness and profitability of fixed and tracking photovoltaic systems: The case of five specific sites. Renewable Energy. 134(2019): 902-913.

Hyuna Kang, Taehoon Hong, Seunghoon Jung and Minhyun Lee. (2019). Techno-economic performance analysis of the smart solar photovoltaic blinds considering the photovoltaic panel type and the solar tracking method. Energy & Buildings. 193(2019): 1–14.