การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3)

Main Article Content

มนตรี สังข์ทอง
ประภาส กลับนวล
ศศินันท์ ศาสตร์สาระ
อามีนะห์ ไชยธารี
พรพิมล เชียรพิมาย
สมพร วงศ์ศักดิ์

Abstract

Innovation research unit for society and community was established for managing area based research from upstream, midstream, and downstream of research process. In order to know the operation outcome, the evaluation process (Phase III) was performed to evaluate system and protocol of research unit. The objectives were 1) to evaluate the system and protocol of research proposal consideration, 2) to evaluate system and protocol of research supporting, and 3) to evaluate the performance of innovation research unit for society and community (Phase III). The target respondents came from 9 groups totaling 326 people. The tool and method of data collection were 5 evaluation forms and the focus group discussion of researchers and stakeholder representatives. The data were quantitative analyzed by using frequency, percentage, mean, and standard deviation. For qualitative analysis, it was done with content analysis technique. The results revealed that regarding the system and protocol of research proposal consideration and research supporting were all having appropriate between level high to highest, All KPIs were passed the evaluation criteria. In term of the performance of innovation research unit for society and community, it was found that 8 out of 10 KPI were passed the evaluation criteria.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
สังข์ทองม., กลับนวลป., ศาสตร์สาระศ., ไชยธารีอ., เชียรพิมายพ., & วงศ์ศักดิ์ส. (2019). การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3). Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 14(2), 81-101. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/189176
Section
บทความวิจัย

References

กิตติ บุญเลิศนิรันดร์, สุธิษา เละเซ็น, พาขวัญ ทองรักษ์, เอกชัย รัตนบรรลือ, มนตรี สังข์ทอง และธารนี นวัสนธี. (2561). ระบบ กลไก และการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 10(6), 440-452.

เบญจมาศ ตีระมาศวณิช, และสีลาภรณ์ บัวสาย. (2558). การพัฒนาขีดความสามารถและบทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใช้พื้นที่ด้วยกระบวนการวิจัย. บทเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยรับใช้พื้นที่ : 15 กรณีศึกษามหาวิทยาลัยไทย. นครศรีธรรมราช: โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. และ สกว.

มนตรี สังข์ทอง. (2560). รูปแบบการประเมินภายในเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 9(4), 234-241.

มนตรี สังข์ทอง, ประภาส กลับนวล และกัณภร ยั่งยืน. (2560). การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์. 12(1), 13-28.

มนตรี สังข์ทอง, ประภาส กลับนวล, ศศินันท์ ศาสตร์สาระ, อามีนะห์ ไชยธารี และพรพิมล เชียรพิมาย. (2560). การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ระยะที่ 2. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 9(3), 155-166.

ระวีวรรณ สุวรรณศร, กิตติ บุญเลิศนิรันดร์, รวีวรรณ เดื่อมขันมณี, มนตรี สังข์ทอง และธารนี นวัสนธี. (2559). การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2548). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม: CLASSICAL TEST THEORY. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุภางค์ จันทวานิช. (2548). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิจิตร ศรีสอ้าน. (2557). พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม. EnT Digest, (ฉบับปฐมฤกษ์), 4-5.

สีลาภรณ์ บัวสาย. (2554). ABC: การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

สุภาวิณี สัตยาภรณ์ และนภาภรณ์ จันทร์สี. (2561). ระบบบริหารมหาวิทยาลัยแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 10(3), 171-184.

สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2559). ไขรหัส “ประเทศไทย 4.0” สร้างเศรษฐกิจใหม่ ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง.
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.thairath.co.th/content/613903 (10 มิถุนายน 2560).

Henry, A. (1995). Consumer Behavior and Marketing Action. (5th ed). Ohio : South-Western College Pub.

Schiffman, L.G. & Kanuk, L.L. (2000). Consumer Behavior. (7th ed). Reno : Pearson Education.