การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของ หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3)

Main Article Content

มนตรี สังข์ทอง
ประภาส กลับนวล
ศศินันท์ ศาสตร์สาระ
อามีนะห์ ไชยธารี
พรพิมล เชียรพิมาย
สมพร วงศ์ศักดิ์

บทคัดย่อ

หน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชนถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำของการวิจัย เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงาน จึงดำเนินการประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน(ระยะที่ 3) การวิจัยดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินระบบและกลไกการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย 2) เพื่อประเมินระบบและกลไกการหนุนเสริมการดำเนินงานวิจัย และ 3) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3) โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมูล จำนวน 9 กลุ่ม รวม 326 คน เครื่องมือและวิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบประเมิน 5 ฉบับ และการสนทนากลุ่มนักวิจัยและตัวแทนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยการหาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการประเมิน พบว่า ระบบและกลไกการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย และการหนุนเสริมการดำเนินงานวิจัยมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยผ่านเกณฑ์การประเมินทุกตัวชี้วัด สำหรับผลการดำเนินงานของหน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน (ระยะที่ 3) พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 8 ตัวชี้วัด จาก 10 ตัวชี้วัด

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

กิตติ บุญเลิศนิรันดร์, สุธิษา เละเซ็น, พาขวัญ ทองรักษ์, เอกชัย รัตนบรรลือ, มนตรี สังข์ทอง และธารนี นวัสนธี. (2561). ระบบ กลไก และการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 10(6), 440-452.

เบญจมาศ ตีระมาศวณิช, และสีลาภรณ์ บัวสาย. (2558). การพัฒนาขีดความสามารถและบทบาทของมหาวิทยาลัยในการรับใช้พื้นที่ด้วยกระบวนการวิจัย. บทเส้นทางสู่มหาวิทยาลัยรับใช้พื้นที่ : 15 กรณีศึกษามหาวิทยาลัยไทย. นครศรีธรรมราช: โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ระหว่าง มวล. และ สกว.

มนตรี สังข์ทอง. (2560). รูปแบบการประเมินภายในเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 9(4), 234-241.

มนตรี สังข์ทอง, ประภาส กลับนวล และกัณภร ยั่งยืน. (2560). การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์. 12(1), 13-28.

มนตรี สังข์ทอง, ประภาส กลับนวล, ศศินันท์ ศาสตร์สาระ, อามีนะห์ ไชยธารี และพรพิมล เชียรพิมาย. (2560). การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยวิจัยนวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ระยะที่ 2. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 9(3), 155-166.

ระวีวรรณ สุวรรณศร, กิตติ บุญเลิศนิรันดร์, รวีวรรณ เดื่อมขันมณี, มนตรี สังข์ทอง และธารนี นวัสนธี. (2559). การพัฒนาระบบการจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดนนทบุรี สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ.

ศิริชัย กาญจนวาสี. (2548). ทฤษฎีการทดสอบแบบดั้งเดิม: CLASSICAL TEST THEORY. (พิมพ์ครั้งที่ 5). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

สุภางค์ จันทวานิช. (2548). วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 13). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิจิตร ศรีสอ้าน. (2557). พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม. EnT Digest, (ฉบับปฐมฤกษ์), 4-5.

สีลาภรณ์ บัวสาย. (2554). ABC: การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่. กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

สุภาวิณี สัตยาภรณ์ และนภาภรณ์ จันทร์สี. (2561). ระบบบริหารมหาวิทยาลัยแบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมการจัดการธุรกิจเกษตรข้าวอินทรีย์จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่. 10(3), 171-184.

สุวิทย์ เมษินทรีย์. (2559). ไขรหัส “ประเทศไทย 4.0” สร้างเศรษฐกิจใหม่ ก้าวข้ามกับดักรายได้ปานกลาง.
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา https://www.thairath.co.th/content/613903 (10 มิถุนายน 2560).

Henry, A. (1995). Consumer Behavior and Marketing Action. (5th ed). Ohio : South-Western College Pub.

Schiffman, L.G. & Kanuk, L.L. (2000). Consumer Behavior. (7th ed). Reno : Pearson Education.