การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

Main Article Content

สุพิชชา โชติกำจร
นิพนธ์ เพชระบูรณิน

Abstract

          The purposes of this research are 1) to study the operational efficiency of the saving groups for production by using Data Envelopment Analysis (DEA) 2) to study the factors affecting the operational efficiency of the saving groups. And 3) to study the guidelines for the development of savings groups to be strong in accordance with the sufficiency economy. Data were collected using a questionnaire from 282 saving groups of Phetchabun province.


          The results show that most of saving groups have low operational efficiency level. In term of factors affecting the operational efficiency of the saving groups, the finding reveal that the group committee has a neutral mind, members must pay the debt for a specified period and creating value added products. Moreover, if the group committee has a vision to drive and adjust the sufficiency economy, the savings group has strength.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
โชติกำจรส., & เพชระบูรณินน. (2019). การพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อการพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 14(2), 39-57. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/194748
Section
บทความวิจัย

References

ธีระชน สุขประเสริฐ. (2550). ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กรณีศึกษา
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตเทศบาลตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชร. วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

รุจิราพร หงษ์ทอง. (2558). การพัฒนากลยุทธ์การส่งเสริมการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในจังหวัด
นครสวรรค์. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, 10(2), 111-120.

วโรทัย โกศลพิศิษฐ์กุล. (2551). หนี้สินของเกษตรกรในชนบทไทย. สืบค้น 7 มิถุนายน 2560,
จาก www.km.nida.ac.th/home/images/pdf/7-1.pdf

ศานติกร พินยงค์ และสุธิดา สองสีดา. (2561). แนวทางการดำเนินการกลุ่มร้านค้าสวัสดิการชุมชนที่มี
ประสิทธิภาพ กรณีศึกษากลุ่มสวัสดิการร้านค้าชุมชนบ้านทุ่งสีหลง ตำบลลำเหย อำเภอดอนตูม
จังหวัดนครปฐม. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 13(2), 65-76.

สุคนธ์ ชูทิพย์. (2547). การวิจัยและพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี
ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กรณีศึกษากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี.

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์. (2561). ตลาดทุน : แหล่งเงินทุนของระบบ
การเงินระดับฐานราก. สืบค้น 9 มิถุนายน 2561,จาก www.sec.or.th/TH/MarketDevelopment/
Documents/marketdev_microfinance.pdf

สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์. (2561). รายงานข้อมูลจำนวนผู้มีบัตรสวัสดิแห่งรัฐของจังหวัดเพชรบูรณ์
ปี พ.ศ.2561. เอกสารอัดสำเนา.

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์. (2559). ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต. สืบค้น 9 มิถุนายน 2559,
จาก https://phetchabun.cdd.go.th/home/index.php?option=com_content&view=
article&id=390:sde&catid=71:2012-05-21-11-29-36&Itemid=66

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์. (2561). ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) พ.ศ.2560. สืบค้น
27 กรกฎาคม 2561, จาก https://phetchabun.cdd.go.th/home/index.php?option=com_
content&view=article&id=1014:dfge&catid=75:2012-05-21-11-32-17&Itemid=128

สำนักงานสถิติแห่งชาติ. (2561). การออมภาคครัวเรือนไทย ปี พ.ศ. 2560. สืบค้น 2 สิงหาคม 2561,
จาก https://web.facebook.com/NSOOFTHAILAND/posts/1656945547689932/?_rdc=1&_rdr

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561). บัญชีประชาชาติ. สืบค้น 21 สิงหาคม 2561,
จาก www.nesdb.go.th/main.php?filename=national_account

สำนักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. (2561).
หนี้สินของครัวเรือนที่ยากจน. สืบค้น 12 กันยายน 2561,จาก https://social.nesdb.go.th/
SocialStat/StatReport_Final.aspx?reportid=695&template=2R3C&yeartype=O&subcatid=67

อารีย์ เชื้อเมืองพาน. (2555). การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพึ่งตนเอง
ทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง. มหาวิทยาลัยแม่โจ้.

Charnes, A., W.W. Cooper, A.Y. Lewin, and L. M. Seiford. (1995). Data Envelopment Analysis:
Theory. Methodology and Applications Kluwer Academic Publishers, Boston.

Yamane, Taro. (1973). Statistics : An Introductory Analysis. Third editio. Newyork : Harper
and Row Publication.