การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกลระหว่างแร่เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ และแร่เหล็กตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

Main Article Content

อดุลย์ พุกอินทร์

Abstract

This research was conducted to search for sources of Nam Phi iron ore found in Uttaradit Province and sources of iron ore of Bu Hom Sub-District, Chiang Khan District, Loei Province by surveying mining. Obtained ore was tested to find chemical percentage of iron (Fe), it was found that Nam Phi iron ore contained iron (Fe) of 68.40% while iron ore of Bu Hom Sub-District, Chiang Khan District contained iron (Fe) of 67.10%. Mined ore was crushed and smelted by using an integrated furnace based on an ancient method and bar forging. It was found that the weight of Nam Phi iron was 0.95 kilogram and the weight of iron of Bu Hom Sub-District, Chiang Khan District was 1.4 kilogram. Test pieces of iron from both sources were tested to find the content of alloying element. It was found that the content of Carbon (C) of Nam Phi iron was 0.0358% therefore Nam Phi iron was ductile and formable for producing appliances but it still lacked of good property on hardening. Similarly, iron of Bu Hom Sub-District, Chiang Khan District, contained similar content of Carbon. For content of Silicon (Si), Manganese (Mn), and Chromium (Cr) of Nam Phi iron that was higher than that of iron of Bu Hom Sub-District, Chiang Khan District, Nam Phi iron had better efficiency on mechanical property. Importantly, Nam Phi iron had higher content of Copper (Cu) than that of Nam Phi by 0.102% averagely therefore Nam Phi iron could resist corrosion properly. The results obtained from this calculation of alloying element of these 2 sources revealed that iron from both sources had good capability on mechanical operation of iron.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
พุกอินทร์อ. (2019). การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกลระหว่างแร่เหล็กน้ำพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ และแร่เหล็กตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 14(2), 121-133. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/216942
Section
บทความวิจัย
Author Biography

อดุลย์ พุกอินทร์, คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

Science and Technology

References

Peters, B., Hoffmann, F. (2016). Iron ore reduction predicted by a discrete approach.
Chemical Engineering Journal, 304, 692–702.

Puk-in, A. (2016). Development of Nam Phi Steel Quality from Newly Smelted Nam Phi Steel.
Research. Uttaradit Rajabhat University.

Adul Phuk-in. (2018). Development of Nam Phi Iron Ore smelter from local knowledge to find
engineering properties. Asia-Pacific of Science and Technology, 23(3), 1–7.

Puk-in, A. (2015). Investigation of Nam Phi Steel Production Process in the Past and Present for
Finding Mechanic Properties of Nam Phi Steel in Nam Phi Sub-District, Thong Saen Khan
District, Uttaradit Province. Research. Uttaradit Rajabhat University.

Dong, F., Guangwu, T., Yongfu, Z., John, D. A., Chenn, Q. Z., (2016). Modeling of iron ore
reactions in blast furnace. International Journal of Heat and Mass Transfer 103, 77–86.

Watcharathawornsak, S, Puk-in, A. (2015). Study on Comparison of Engineering Properties of Nam
Phi Steel. Academic Journal of Faculty of Industrial Technology, Lampang Rajabhat University
1, 92-105.

History of iron ore smelting. (2017). Shropshire History. Retrieved May 15, 2017,
from https://shropshirehistory.com.

Jutilapthaworn A. (2009). Constructing of Kiln and Nam Phi Steel Smelting. Research.
Srinakharinwirot University.

Puk-in A. (2016). Development of Nam Phi Steel Quality from Newly Smelted Nam Phi Steel.
Research. Uttaradit Rajabhat University.

Pahlevaninezhad, M., Emami, M.D., Panjepour, M. (2016). Identifying major zones of an iron ore
sintering bed. Applied Mathematical Modelling, 40, 8475–8492.

Taengjuang S.,2006. Steel Smelting Methods of Nam Phi Steel. Research. Uttaradit Rajabhat
University.

Adul Phuk-in. (2018). Thai local Nam Phi iron ore and furnace smelting combined with sustained
ancient method. วารสารวิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, 29(4), 77–87.

อดุลย์ พุกอินทร์. (2561). การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกลระหว่างเหล็กน้ำพี้ และแร่เหล็กที่พบ
ในจังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏกรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา, 2(1), 519 – 524.