ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในการป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนชายแดนไทย-ลาว จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์

Main Article Content

ภีรวัฒน์ นนทะโชติ

Abstract

The purposes of this research were to construct and assess the Area-based Strategies for the prevention of Laos immigrant workers by the Community  Participation in Thai-Laos Community Economic border Area in Phu Doo International Point Of Entry, Uttaradit province. The method used was a mixture of quantitative and qualitative research. The samples were 360 people living in Muang Jet Ton Tambon Administrative Organization of Ban Kok District, Uttaradit Province, chosen by stratified random sampling and convenience sampling. The data for quantitative research were collected using questionnaires and analyzed through frequency, percentage, mean, and standard deviation. The data for qualitative research were collected by In-depth Interview of four groups of 59 key persons / informants, i.e. administrators and government officials involving in the prevention of Lao illegal migrant workers, entrepreneurs, community leaders, laborers/ immigrant workers representatives, chosen by purposive sampling. The construction of area-based strategies was a workshop. The appropriateness of the strategies was assessed by specialists on the prevention of immigrant workers. The data were analyzed using content analysis.


The impacts of Lao immigrant workers in the Economic Border Area at Phu Doo International Point of Entry, Uttaradit Province at the all moderate level (= 3.12, S.D = 0.70)  and it was found that the community public health at the highest level (= 3.85, S.D = 0.38). The area-based strategies for the prevention of Lao immigrant workers with the participation of Thai-Lao community in the Economic Border Area at Phu Doo International Point of Entry, Uttaradit Province consisted of four main factors focusing on strategies related to the notion of “construct, enhance, develop, follow up and assess”. For the Policy suggestions were focusing on the integrated operation of various sectors, covering policy suggestions at specific area, province and government levels.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
นนทะโชติภ. (2019). ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ในการป้องกันปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติลาว โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพื้นที่เศรษฐกิจชุมชนชายแดนไทย-ลาว จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์. Academic Journal: Uttaradit Rajabhat University, 14(2), 59-79. Retrieved from https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/uruj/article/view/198906
Section
บทความวิจัย
Author Biography

ภีรวัฒน์ นนทะโชติ, Uttaradit Rajabhat University

Faculty of Humanities and Social sciencesUttaradit Rajabhat University