นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์   :     

      เอกสารที่ตีพิมพ์จะเน้นที่สภาพของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอิงจากปัญหาพื้นที่และการพัฒนาพื้นที่สำหรับพื้นที่ระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับตำบล ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และระดับนักวิชาการ

กระบวนการพิจารณาบทความ    :    

บทความที่ตีพิมพ์ได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

ประเภทของบทความ    :     

      บทความวิจัย, บทความวิชาการ, บทความปริทัศน์ และบทความรับเชิญ

ภาษาที่รับตีพิมพ์    :     

      ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก    :     

      วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้

- ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

วารสาร    :     

      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 (2022): มกราคม - มิถุนายน 2565

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ( มกราคม-มิถุนายน 2565)

ISSN 1686 4409 (Print) ISSN 2651 1207 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2022-06-24

การจำลองสมรรถนะของระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา แบบเชื่อมต่อกับระบบสายส่งของเทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ธัญญพัทธ์ ทิพย์ศุภวงศ์, วัชระ วงค์ปัญโญ, บุญวัฒน์ วิจารณ์พล, เกศนีย์ อิ่นอ้าย, วราคม วงศ์ชัย

81

แผ่นขัดจากเส้นใยธรรมชาติสำหรับกระบวนการขัดผิวซัพไฟร์โดยใช้สารเคมีร่วมกับแรงทางกล

ณัฐพล บุญอธึก, สิริวรรณ บริพัตรโกศล, อไพพรรณ รัตนพันธ์, ปนาท ขจรรุ่งเรือง, Keisuke Suzuki, ธรรมรัตน์ สมทอง

99

การนำวัสดุเหลือใช้จากกากมะพร้าวมาใช้ในการผลิตคอนกรีตบล็อก

วันปิติ ธรรมศรี, นันทพร อ่อนปัดชา, อุษณีย์ ปีนอก, มัณฑนา ศรีทองคำ

117

การประยุกต์ใช้โมเดลสมการเชิงโครงสร้างพหุระดับในงานสำรวจทางสาธารณสุข

ศิริชัย จันพุ่ม, ประกฤตติยา ทักษิโน, ธนัชพร บรรเทาใจ

01

ดูทุกฉบับ

ISSN (Print) : 1686-4409 

ISSN (Online) : 25651-1207 

จัดทำดัชนีแล้ว TCI