นโยบายและขอบเขตการตีพิมพ์   :     

      เอกสารที่ตีพิมพ์จะเน้นที่สภาพของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยอิงจากปัญหาพื้นที่และการพัฒนาพื้นที่สำหรับพื้นที่ระดับชาติ ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับจังหวัด ระดับตำบล ระดับหมู่บ้านหรือชุมชน และระดับนักวิชาการ

กระบวนการพิจารณาบทความ    :    

บทความที่ตีพิมพ์ได้ผ่านการประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน

ประเภทของบทความ    :     

      บทความวิจัย, บทความวิชาการ, บทความปริทัศน์ และบทความรับเชิญ

ภาษาที่รับตีพิมพ์    :     

      ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

กำหนดออก    :     

      วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี ดังนี้

- ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน

- ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม

วารสาร    :     

      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 (2023): มกราคม - มิถุนายน 2566

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ( มกราคม - มิถุนายน 2566)

ISSN 1686 4409 (Print) ISSN 2651 1207 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2023-06-19

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผักแผ่นอบกรอบ

ผกาวดี ภู่จันทร์, ไพรวัลย์ ประมัย, โสรัจวรชุม อินเกต, อรุณลักษณ์ โชตินาครินทร์

55-67

การพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยีการลดความชื้นผลผลิตทางการเกษตร และวัสดุชีวภาพมูลค่าสูงด้วยอากาศร้อนที่เหมาะสมโดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนร่วม

วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์, พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น, จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา, ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ, ธิติมา คุณยศยิ่ง, ณิชา นภาพร จงกะสิกิจ

123-138

การพัฒนาคอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนักจากเถ้าโรงไฟฟ้าชีวมวล

จรรยพร หลู่จิ่ง, ภคมน ปินตานา, นิกราน หอมดวง, ธเนศ ไชยชนะ

139-155

ดูทุกฉบับ

ISSN (Print) : 1686-4409 

ISSN (Online) : 25651-1207 

จัดทำดัชนีแล้ว TCI