วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (Udon Thani Rajabhat University Journal of Science and Technology ) มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวารสารรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ ในกลุ่มวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ กลุ่มเกษตรศาสตร์ สาขาพืชศาสตร์ เศรษฐศาสตร์เกษตร ประมง และสัตวศาสตร์ และกลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล, พลังงาน อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้า และคอมพิวเตอร์

กำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ (ราย 4 เดือน)
          ฉบับที่ 1 (มกราคม – เมษายน) 
          ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม – สิงหาคม)
          ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม)

เผยแพร่แล้ว: 2023-04-18

อิทธิพลของสัดส่วนอากาศต่อพฤติกรรมการเผาไหม้ในหัวเผาชีวมวลชนิดวางตั้ง

ชินภัทร ธุระการ, อภิชน มุ่งชู, กัมปนาท ไชยเพชร, อนุวัช แสนพงษ์

1-17

สภาวะที่เหมาะสมของเพคตินที่สกัดจากใบอ้อย

เอราวัณ เบ้าทอง, วินัย มีแสง, วณิชยา จรูญพงษ์, พลอยระดา ภูมี, อัจฉราวดี เครือภักดี

19-30

ผลของสารเคลือบผิวจากไคโตซานต่อคุณภาพของผลมะเดื่อฝรั่งพันธุ์มาซุย ดอร์ฟิน

ยศวรรธน์ จันทนา, สมคิด ฤทธิ์เนติกุล, จุฑาทิพย์ น่าชม, กัลยา ตะกรุดเพชร, โสภิดา ทองโคตร, ศิวดล แจ่มจำรัส

47-58

THERMAL AND CATALYTIC PYROLYSIS OF MUNICIPAL PLASTICS WASTE FROM SAMUI ISLAND LANDFILL

Jiraphan Chotiratanasak, Tharapong Vitidsant, Maneerat Khemkhao

59-73

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับเมนูผัดไทยวไลยอลงกรณ์

ณัฐสิมา โทขันธ์, ณหทัย โชติกลาง, กนกวรรณ ปุณณะตระกูล, อัจฉราพร สมภาร

93-107

ปริมาณการกักเก็บคาร์บอนและคาร์บอนเครดิตจากป่าชุมชนห้วยหินขาว ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

ศศิธร เพชรแสน, สันติภาพ ศิริวัฒนไพบูลย์, ดารินทร์ ล้วนวิเศษ, วณิชยา จรูญพงษ์, ศริยา อินทสิน

109-125