เครื่องช่วยเดินด้วยวิธีการตรวจจับใบหน้าและระบบแจ้งเตือนการล้ม ผ่านแอปพลิเคชันไลน์สำหรับผู้สูงอายุ

Main Article Content

วรินทร นวลทิม
ธาราดล ผิวละออง
นัทธพง วงศรี
อมรรัตน์ คำบุญ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และขาดการออกกำลังกาย ทำให้เกิดปัญหาสุขภาพมากขึ้น เครื่องช่วยเดินสำหรับผู้สูงอายุ มีความจำเป็นที่มีประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุที่ใช้ในการออกกำลังกาย และมีการแจ้งเตือนการล้มที่เกิดขึ้น เนื่องจากเครื่องช่วยเดินส่วนใหญ่จะถูกควบคุมด้วยปุ่มควบคุมและไม่มีการแจ้งเตือน ในงานวิจัยนี้ทางผู้จัดทำได้ปรับปรุงเครื่องช่วยเดินด้วยระบบการตรวจจับใบหน้าและการแจ้งเตือนการล้มผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ระบบการควบคุมให้เครื่องช่วยเดิน เคลื่อนที่ไปด้านหน้า จะใช้ระบบตรวจจับใบหน้าของผู้ใช้ งานด้วยกล้องเว็บแคม และประมวลผลภาพด้วยบอร์ดราสเบอรี่พาย ส่งตัวแปรไปที่บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ อาร์ดุยโน่ ยูโน่ ทำการควบคุมเคลื่อนที่ไปด้านหน้าแทนการกดปุ่มควบคุม ส่วนระบบการแจ้งเตือนแจ้งผ่านแอปพลิเคชันไลน์ จะทำการส่งไปยังผู้ดูแลเมื่อผู้สูงอายุเกิดประสบอุบัติเหตุ จะใช้บอร์ดไมโครคอนโทรเลอร์ โหนดเอ็มซียู รับค่าจากเซนเซอร์ อัลตราโซนิควัดระยะทาง รุ่น HC-RS04 เครื่องช่วยเดินสำหรับผู้สูงอายุจะมีความเร็วในการเคลื่อนที่ประมาณ 0.17 - 0.37 เมตรต่อวินาที สามารถปรับระดับความเร็วเพื่อให้ผู้สูงอายุก้าวเดินตามได้เหมาะสม เนื่องด้วยเครื่องช่วยเดินมีการเชื่อมต่อไวไฟ สำหรับการแจ้งเตือนจึงเหมาะสมกับการใช้งานในที่มีสัญญาณไวไฟ 


ผลลัพธ์การทดสอบของเครื่องช่วยเดินสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยวิธีทดสอบการเลี้ยวของเครื่องช่วยเดินสามารถทำงานได้ 100% และทดสอบระบบตรวจจับใบหน้ามีความแม่นยำสูง การทดสอบสุดท้ายของระบบการแจ้งเตือนการล้มมีความเร็วเฉลี่ย 3.3 วินาที และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.19 สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

จรัญ คนแรง และ อัญชณา อุประกูล. (2556). เครื่องช่วยเดินอัตโนมัติของผู้ป่วยควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์. สืบค้นเมื่อ 5 สิงหาคม 2564, จาก https://readgur.com/ download/2082431.

ชัยวุฒิ วุทธิสิทธิ์. (2563). การตรวจจับการล้มสำหรับผู้สูงอายุและจำแนกข้อมูลกิจกรรมการเคลื่อนไหว. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุร, 18(1), 45-56.

สุกัลยา อมตฉายา, ลักขณา มาทอ, มะลิวัลย์ หมวกแก้ว, อชิระ หิรัญตระกูล และ สุภาภรณ์ ผดุงกิจ. (2554). ความเป็นไปได้ของความแตกต่างระหว่างความเร็วปกติและความ เร็วสูงสุดในการบ่งชี้การเสื่อมถอยความสามารถ: การศึกษาเบื้องต้น. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด. 23(1), 88-94.

Apkan, V., Agbogun J., Omotehinwa, O., & Omotehinwa, O. T. (2019). Development of an Automatic Body Mass Index Machines. P. 42-51. In: Proceedings of the 1st Ibadan Conference on Biomedical Engineering ICBME 1, 5-8 February, Ibadan, Nigeria.

Dang, K., & Sharma, S. (2017). Review and Comparison of Face Detection Algorithms. P. 629-633. In: Proceedings of 7th IEEE International Conference on Cloud Computing, Data Science & Engineering, 12-13 January, Noida, Uttar Pradesh, India.

Electronics Tutorials. (2564). Pulse Width Modulation. สืบค้นเมื่อ 1 กันยายน 2564, จาก https://www.electronics-tutorials.ws/blog/pulse-width-modulation. html.

Kumar, U. N., Ushasree, A., Tirumala, R., & Kumar, S. (2020). Skin tone recognition and face detection using local binary pattern and sparse coding. Test Engineering and Management, 83, 14249–14255.

Miyawaki, K., Saito, R., Saito, A., Kobayashi, Y., Kizawa, S., & Obinata. G. (2018). Development and evaluation of an electric walking machine. P. 1-7 In: Proceedings of the International Symposium on Micro-Nano Mechatronics and Human Science (MHS), 9-12 December, Nagoya, Japan.

RAMA CHANNEL ขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี. (2561). หกล้มในผู้สูงอายุอันตรายกว่าวัยอื่นหลายเท่าตัวปัญหาที่ต้องระวัง. สืบค้นเมื่อ 10 ตุลาคม 2564, จาก https:// www.rama.mahidol.ac.th/ramachannel/article/หกล้มในผู้สูงอายุ-อันตร/.

Raspberry, Pi. (2018). Raspberry Pi 4. Retrieved May 10, 2022 from https://www. raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/.

TAWUN ALL ELECTRONIC. (2560). การใช้งาน L298N motor drive. สืบค้นเมื่อ 10 กันยายน 2564, จาก https://gamerbloggerport.blogspot.com/2017/09/ l298n-motor-drive.html.

Wazwaz, A. A., Herbawi, O. H., Teeti, J. M., & Hmeed. Y. S. (2018). Raspberry pi and computers-based face detection and recognition system. P. 171-174. In: Proceedings of 4th International Conference on Computer and Technology Applications (ICCTA), 3-5 May, Istanbul, Turkey.

YUUSOOK. (2562). การกำลังในผู้สูงอายุ. สืบค้นเมื่อ 12 ตุลาคม 2564, จาก https://www. yuusook.com/content /5328/การออกกำลังในผู้สูงอายุ.