Published: 2018-05-12

แนวทางการจัดการกระบวนการผลิตยาเม็ดเพื่อเพิ่มผลผลิต กรณีศึกษาโรงงานผลิตยา

ลักษณา ปานนิล, ศักดิ์ชาย รักการ, อัตถกร กลั่นความดี, ธนาคม สกุลไทย์

38-56

การศึกษาและปรับปรุงคุณสมบัติของถ่านอัดเม็ดจากมูลวัวเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงแข็ง

สุพัตรา บุตรเสรีชัย, วราภรณ์ จันทร์เวียง, ฐานิตา คล่องวาจา

135-147

IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY OF A BOILER SYSTEM FOR USING LAUNDRY STEAM OF 5 STAR BANGKOK HOTEL

Somkiat Pornsaroj, Sakchai Rakkarn, Samroeng Netpu, Jeerawat Plongmai, Jomphop La-or

148-162