การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับปัญหาการจัดเส้นทางพาหนะ

Authors

  • ไพฑูรย์ ศิริโอฬาร panyapiwat institute of management

Keywords:

ปัญหาการจัดเส้นทางพาหนะ, การโปรแกรมเชิงพลวัต, ต้นทุนการขนส่ง, Vehicle Routing Problem, Dynamic Programming, Transportation Cost

Abstract

ในปัจจุบันต้นทุนพลังงานที่ใช้ในระบบโลจิสติกส์สูงขึ้นเรื่อยๆ การจัดเส้นทางการขนส่งเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการส่งสินค้าปริมาณมากให้กับลูกค้าและใช้รถขนส่งจำนวนหลายคันในแต่ละวัน ดังนั้นหากมีการเลือกเส้นทางการขนส่งที่เหมาะสม โดยเลือกใช้เส้นทางที่มีระยะทางสั้นที่สุด ย่อมจะสามารถช่วยลดต้นทุนในด้านการขนส่งได้ งานวิจัยนี้ได้พัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการจัดเส้นทางพาหนะ โดยประยุกต์ใช้วิธีการโปรแกรมเชิงพลวัตในการจัดเส้นทางที่เหมาะสม จากผลการนำโปรแกรมจัดเส้นทางพาหนะที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับบริษัทผลิตขวดพลาสติก เพื่อใช้ในการจัดเส้นทางการพาหนะพบว่า สามารถช่วยลดระยะทางในการขนส่งสินค้าลงได้ 25.24% ดังนั้นถ้าบริษัทมีการจัดเส้นทางการขนส่งที่มีประสิทธิภาพก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าลงได้

Nowadays, energy cost that used in logistics system is continuously rising. Transportation route management is a crucial activity. Especially, in case of delivery many products to customers and use a lot of many vehicles in each day. Therefore, if an appropriate route is chosen by selecting a route with shortest distance which can be reduced transportation cost. This research developed a ready program for vehicle route management by applying Dynamic Programming method in optimal routing management. From applied the vehicle routing management program to plastic bottle company for used to vehicle routing management. It found that the result can be decreased distance for transportation 25.24%. So, if company will have been managing efficiency transportation routing, it will be reduced transportation cost.

Downloads

Published

2018-05-12

Issue

Section

บทความวิจัย (Research Article)