เผยแพร่แล้ว: 2020-10-21

ผนังป้องกันกระสุนปืน M16 จากวัสดุยางพารา

วสันต์ พัฒน์วิชัยโชติ, ณัฐพร นุตยะสกุล, ธนกร งามจรุงจิต, ชวน จันทวาลย์

27-36

การอบแห้งข้าวสารชุบสีสมุนไพรด้วยคลื่นไมโครเวฟ

รัฐศักดิ์ พรหมมาศ, โศภิดา สังข์สุนทร, ณิชาภา มินาบูลย์

79-89

การพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยและส่งเสริมการอ่านภาษาไทยสำหรับผู้สูงอายุบนอุปกรณ์ชนิดพกพา

สุมิตรา นวลมีศรี, ปรีดาวรรณ เกษเมธีการุณ, ลาภ พุ่มหิรัญ, คเณศ พันธุ์สวาสดิ์

171-194

ตาข่ายสารประกอบโพลิเมอร์และผงแร่ซีโอไลต์สำหรับดักจับแอมโมเนียในแหล่งน้ำ

ณภัทร สุขแสงพนมรุ้ง, พิมพ์นิภา ธรรมใจอุต, วชิราภรณ์ อ่อนไทย, เมษสุวัลย์ พงษ์ประมูล, ดวงกมล ตุคะสมิต, รัฐพล รังกุพันธ์

215-223