ผนังป้องกันกระสุนปืน M16 จากวัสดุยางพารา

Main Article Content

วสันต์ พัฒน์วิชัยโชติ
ณัฐพร นุตยะสกุล
ธนกร งามจรุงจิต
ชวน จันทวาลย์

บทคัดย่อ

ศึกษาพัฒนาและออกแบบผนังที่ใช้ยางพารา ที่ใช้ป้องกันกระสุนปืนขณะปฏิบัติงาน สะดวกต่อการติดตั้งใช้งาน โดยทำการทดสอบตามมาตรฐาน European Standard EN1522:1998 Bullet Resistance โดยการทดสอบยิงแผ่นยางพาราคอมพาวด์ขนาด 50x50 เซนติเมตร ความหนา 1 เซนติเมตร ผลการทดสอบพบว่า กระสุนปืน M16-A1 ยิงทะลุจนถึงชั้นที่ 6 กระสุน M16-A1 ไม่สามารถทะลุผ่านชั้นที่ 6 ของแผ่นยางคอมพาวด์ หมายความว่าแผ่นยางคอมพาวด์ที่ความหนา 6 เซนติเมตร มีความสามารถในการกันกระสุนจัดอยู่ในระดับ FB5 ตามมาตรฐาน EN1522 ผลที่ได้เป็นประโยชน์ต่อกองทัพบกสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จะนำไปใช้งานจริงต่อไป

Article Details

How to Cite
[1]
พัฒน์วิชัยโชติ ว., นุตยะสกุล ณ., งามจรุงจิต ธ., และ จันทวาลย์ ช., “ผนังป้องกันกระสุนปืน M16 จากวัสดุยางพารา ”, Crma. J., ปี 15, ฉบับที่ 1, น. 27–36, ธ.ค. 2017.
บท
บทความวิจัย

References

Ngamjarungjit,T., Patwichaichote, W., Nuttayakakul, N., and Chuntawan,C.:2016. Bulletproof Prefabricated Steel Stud Wall, 3rd Asian Conference on Defence Technology.

European Standard EN 1522:1998. Windows, doors, shuters and blinds -Bullet resistance- Requirement and classification.

ภัณฑิลา ภูมิระเบียบ, สารเคมีสำหรับยาง (Additives for Rubber); 2556.