Published: 2016-03-30

การจำแนกผู้เข้ารับการทดสอบโดยใช้แบบทดสอบความยาวแปรผัน

ปิยนุช เจริญมูล, ปรวัฒน์ วิสูตรศักดิ์, อนิราช มิ่งขวัญ

17-23

ทักษะที่จำเป็นสำหรับสมาชิกทีมพัฒนาในสกรัม

เพ็ญประภา บุตรละ, โอฬาร โรจนพรพันธุ์, พรชัย มงคลนาม

34-41

ขั้นตอนวิธีนับจำนวนเชื้อบนแผ่นฮิโมชิโตมิเตอร์ ด้วยเทคนิคประมวลผลภาพและดีบีสแกน

เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์, นิทัศน์ นิลฉวี, ทวีศักดิ์ รัตนคม, พรรณนิการ์ กงจักร

56-61

การใช้งานได้ของเว็บไซต์: Web Usability

ศศิพันธ์ นิตยะประภา

70-87