Focus and Scope

เป็นวารสารที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยรับบทความวิจัยและบทความวิชาการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, Distance/On-line Education, Database Design, Software Engineering, Software Development, Systems Analysis and Design, Management Information Systems, Executive Information Systems, Management of Technology, Decision Support Systems, Expert Systems, AI, Data Mining, Data Warehousing, Data Science, MIS/IT Employment Market, MIS Instructional Issues, Intranet/Internet Technology, Multimedia/Hypermedia, Telecommunications, Communications and Network Management, Wireless communication, IoT, Computer and Information Security, Disaster Planning, Disaster Recovery, Groupware/Collaboration Software, Enterprise Software, Enterprise Resource Planning Systems, Ethical and Legal Factors of IT, Emerging Programming Languages, Operations Management, Behavioral Issues in MIS/IT, MIS/IT Related Topics.

Aim

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย/พัฒนาและผลการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบันระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งนักวิจัย/พัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ
2. เพื่อเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนและกระจายองค์ความรู้ในนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. เพื่อเป็นศูนย์รวมข่ายงานให้นักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้เสนอแนวความคิดผลงานวิจัย/พัฒนาต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อสถาบันและประเทศชาติโดยส่วนรวมสืบไป

Peer Review Process

บทความจะต้องได้รับการประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ท่าน โดยกระบวนการพิจารณานี้ผู้ทรงคุณวุฒิไม่ทราบข้อมูลของผู้ส่งบทความ (Double Blinded) และบทความจะต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คุณค่าทางวิชาการ ความสมบูรณ์ของเนื้อหา และโครงสร้าง ภาษาที่ใช้ ความชัดเจนของสมมติฐาน/วัตถุประสงค์ ความชัดเจนของการนำเสนอและการจัดระเบียบบทความ ความถูกต้องทางวิชาการ การอภิปรายผล และการอ้างอิงที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ

Publication Frequency

ออกเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน และฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.

Publication Ethics

วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศมีความมุ่งมั่นที่จะรักษามาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์เผยแพร่วารสาร ดังนั้นบรรณาธิการ ผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ และผู้นิพนธ์ ต้อองปฏิบัติตามหลักการและมาตรฐานด้านจริยธรรมในการตีพิมพ์อย่างเคร่งครัด

บทบาทหน้าที่ของบรรณาธิการ
1. บรรณาธิการมีหน้าที่พิจารณาและตรวจสอบบทความที่ส่งมาเพื่อเข้ารับการพิจารณากับวารสารทุกบทความ โดยพิจารณาในเรื่องความสอดคล้อง และขอบเขต รวมถึงการตรวจสอบคุณภาพของบทความก่อนการตีพิมพ์เผยแพร่
2. บรรณาธิการต้องใช้เหตุผลทางวิชาการในการพิจารณาบทความทุกครั้งโดยปราศจากอคติที่มีต่อบทความและผู้นิพนธ์
3. บรรณาธิการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
4. บรรณาธิการต้องปฏิบัติตามกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ของวารสารอย่างเคร่งครัด
5. บรรณาธิการต้องรักษามาตรฐานของวารสาร รวมถึงพัฒนาวารสารให้มีคุณภาพและมีความทันสมัยเสมอ

บทบาทหน้าที่ของผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ
1. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องคำนึงถึงคุณภาพบทความเป็นหลัก พิจารณาบทความภายใต้หลักการและเหตุผลทางวิชาการโดยปราศจากอคติหรือความคิดเห็นส่วนตัว และไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้นิพนธ์
2. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องตระหนักว่าตนเองมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาของผลงานวิชาการที่รับประเมินอย่างแท้จริง
3. หากผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบพบว่าบทความที่ประเมิน คัดลอกบทความของผู้อื่นมา ให้ผู้ทรงคุณวุฒิแจ้งบรรณาธิการทราบทันที
4. ผู้ทรงคุณวุฒิต้องรักไม่เปิดเผยข้อมูลของบทความให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับรู้

บทบาทหน้าของผู้นิพนธ์
1. ผลงานของผู้นิพนธ์ต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
2. ผู้เขียนต้องไม่นำผลงานไปเผยแพร่หรือตีพิมพ์กับแหล่งอื่น ๆ หลังจากที่ได้รับการตีพิมพ์กับวารสารเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว
3. ผู้นิพนธ์ต้องไม่คัดลอกผลงานของผู้อื่น และต้องมีการอ้างอิงทุกครั้งเมื่อนำผลงานของผู้อื่นมานำเสนอหรืออ้างอิงในเนื้อหาบทความของตนเอง
4. ชื่อผู้นิพนธ์ที่ปรากฏในบทความต้องเป็นผู้ที่มีส่วนในผลงานวิชาการนี้จริง

Sponsors

  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Sources of Support

  • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Journal History


วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2548 และดำเนินการมาถึงปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและสถาบันระดับอุดมศึกษาอื่น ๆ รวมทั้งนักวิจัยจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ อีกทั้งเป็นศูนย์รวมแลกเปลี่ยนและกระจายองค์ความรู้ในนวัตกรรมใหม่ ๆ เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการคอมพิวเตอร์