ที่ปรึกษา
ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
ศ.ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน
ศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง 
รศ.ดร.พยุง มีสัจ
 ผศ.ดร.สุนันฑา สดสี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 บรรณาธิการ
 ผศ.ดร.ศักดิ์ชาย ตั้งวรรณวิทย์


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 ผู้ช่วยบรรณาธิการ
รศ.ดร.พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ผศ.ดร.มาลีรัตน์ มะลิแย้ม
ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 ผู้ทรงคุณวุฒิในกองบรรณาธิการ
 ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์
Professor Dr.-Ing. Habil      Herwig Unger
Professor Dr. Mark Weiser
 apl. Professor Dr. Zhong Li
 Dr.-Ing. Mario Kubek
Dr. Duong Van Hieu
 รศ.ดร.อนิราช มิ่งขวัญ
 รศ.ดร.อรุณี อินทรไพโรจน์
 ผศ.ดร.สุพจน์ นิตย์สุวัฒน์
 ผศ.ดร.สุมิตรา นวลมีศรี
 ผศ.ดร.พณณา ตั้งวรรณวิทย์
 ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทร์แหยม
 ดร.เมธิญาณินฆ์ คำขาว
 ดร.ชูชาติ หฤไชยะศักดิ์
 ดร.อลิสา คงทนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Fern University in Hagen

Oklahoma State University
Fern University in Hagen 
Fern University in Hagen
Tien Giang University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
ศูนย์อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

 ฝ่ายประสานงานและฝ่ายจัดการ
ดร.กาญจนา วิริยะพันธ์
ดร.วัชรีวรรณ จิตต์สกุล
อาจารย์ทองพูล หีบไธสง
ผศ.จีระศักดิ์ นำประดิษฐ์
นางสาวพรพิมล ฝ้ายเทศ
    นายภูมิพัฒน์ พงษ์พิสาร