การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแนะนำเส้นทางการออกนิเทศงานสหกิจศึกษาและการประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษา

Main Article Content

หฤทัย อาษากิจ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์พัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์ เคลื่อนที่เพื่อแนะนำเส้นทางการออกนิเทศงานสหกิจศึกษา และการประเมินผลการฝึกสหกิจศึกษา ประชากรคือ อาจารย์ นิเทศ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษา เป็นงานวิจัย พัฒนา ซึ่งใช้กระบวนการพัฒนาระบบแบบการทำต้นแบบ (Prototype Approach) โดยใช้ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML) พีเอชพี (PHP) มายเอสคิวแอล (MySQL) เจคิวรี (Jquery) ซีเอชเอช (CSS) และรวมไปถึงภาษาจาวา (JAVA)

ผลการวิจัยพบว่าโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เพื่อแนะนำเส้นทางการออกนิเทศงานสหกิจศึกษาและการประเมินผลการ ฝึกสหกิจศึกษา ผู้วิจัยได้ดำเนินงานตามการขั้นตอนและ แผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ โปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถช่วยอาจารย์นิเทศในการตัดสินใจออกนิเทศงานสหกิจ ศึกษา รวมถึงอำนวยความสะดวกในการประเมินฝึกสหกิจ ศึกษาและผลการประเมินความพึงพอใจต่อระบบของผู้ใช้ โดย รวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.46)

 

Development of Mobile Application for Itinerary of Cooperative Education Supervision and Evaluation of Cooperative Education

This research aims to develop mobile application for itinerary of cooperative education supervision and evaluation of cooperative education. Population in this study consisted of faculty supervisors, related staff and students.

This developmental research employed a Prototype Approach process, using HTML, PHP, MySQL, Jquery, CSS and JAVA languages.Results of the research showed that the mobile application for itinerary of cooperative education supervision and evaluation of cooperative education developed according to the designed process and research plan could help faculty supervisors in deciding supervision plan and facilitating evaluation of cooperative education. Average users’ satisfaction of the proposed system was in high level (4.46).

Article Details

Section
บทความวิจัย