การพัฒนาการป้องกันการชนกันของข้อมูลสำหรับระบบชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ

Main Article Content

ศรัทธญา บุญเฉลียว
ชัยพร ใจแก้ว

Abstract

 ระบบชี้เฉพาะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency Identification, RFID) เป็นการระบุตัวตนหรือสิ่งของใดๆ ด้วยคลื่นวิทยุอย่างอัตโนมัติ เมื่อต้องการอ่านป้าย RFID จำนวนมาก จะทำให้เกิดเหตุการณ์การชนกันของข้อมูลขึ้น ส่ งผลให้ ระยะเวลารวมในการอ่านป้าย RFID สู งขึ้นบทความนี้ได้นำเสนอแนวคิดการจัดการการชนกันของข้อมูลในระบบ RFID ให้ใช้ระยะเวลาในการอ่านน้อยลงเมื่อเทียบกับมาตรฐาน EPC Global Class 1 Generation 2 (EPC C1G2) ด้วย การประมาณจำนวนป้ายที่มีอยู่ในระบบจากการประยุกต์ใช้ สมการการแจกแจงแบบทวินาม จากผลการทดลองแสดงให้ เห็นว่าวิธีที่ได้นำใช้เวลารวมในการอ่านป้ายน้อยกว่า มาตราฐาน EPC C1G2 โดยเฉลี่ย 18.83% 

 

Development of Anti-Collision for Radio Frequency Identification (RFID)

Sataya Boonchaleaw and Chaiporn Jaikaeo

RFID system is an identification system that uses radio frequency to automatically identify objects. When two or more RFID tags transmit data at the same time, a collision can occur, which results in more time spent to read all tags in the system. This paper proposes two anti-collision algo­rithms, called Collision Multiplier and Adaptive Binomial,which are compatible with the EPC C1G2 standard using frame slot estimation with Binomial distribution. Nu­merical results show that, on average, the proposed methods use 18.83% less identification time than ECP C1G2 does.

Article Details

Section
บทความวิจัย