ขั้นตอนวิธีนับจำนวนเชื้อบนแผ่นฮิโมชิโตมิเตอร์ ด้วยเทคนิคประมวลผลภาพและดีบีสแกน

Main Article Content

เดชาวุฒิ วานิชสรรพ์
นิทัศน์ นิลฉวี
ทวีศักดิ์ รัตนคม
พรรณนิการ์ กงจักร

Abstract

วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยชิ้นนี้เพื่อประยุกต์เทคนิคการประมวลผลภาพร่วมกับดีบีสแกนที่เป็นขั้นตอนวิธีที่ใช้ จัดกลุ่มข้อมูลแบบอิงความหนาแน่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนับจำนวนสปอร์ของเชื้อที่ถูกเพาะบนแผ่นฮิโมชิโตมิเตอร์ ด้วยการใช้คอมพิวเตอร์ โดยปกติการนับเชื้อในห้องปฏิบัติ การนั้นทำได้โดยการใช้มนุษย์ที่นับจำนวนเชื้อด้วยสายตา เนื่องจากมนุษย์มีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถทำงานซ้ำๆ ได้ดีนัก ทำให้การใช้วิธีการนี้อาจก่อให้เกิดความผิดพลาด ในการทำงานได้ งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการทดลองโดย เปรียบเทียบผลการนับเชื้อด้วยวิธีการเดิมที่นับด้วยมนุษย์ กับวิธีการที่งานวิจัยชิ้นนี้พัฒนาขึ้น โดยผลการทดลองพบว่า วิธีนี้มีความสามารถในการนับจำนวนสปอร์ได้ใกล้เคียงกับ การนับด้วยสายตามนุษย์มาก

 

An Algorithm for Hemocytometer Cell Counting based on Image Processing Technique and DBSCAN

Dechawut Wanichsan, Nitat Ninchawee, Taweesak Rattanakom and Phannika Kongjuk

The main objective of this research was to apply image processing technique together with DBSCAN, which is density-based clustering algorithm, so as to increase efficiency of hemocytometer cell counting using a computer. Conventionally, cell counting in laboratory could be done by human who counts the number of clusters. Due to human limitations, it was not easy to durably work with no mistakes. This work designed experiment with comparing results of cell counting using traditional method, which is counting by human, to those of cell counting using the proposed technique. The promising results revealed that using the method provided slightly different results comparing with counting by human.

Article Details

Section
บทความวิจัย