การใช้งานได้ของเว็บไซต์: Web Usability

Main Article Content

ศศิพันธ์ นิตยะประภา

Abstract

องค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนใช้เว็บไซต์เพื่อช่วย เสริมศักยภาพทางธุรกิจที่ต้องการความรวดเร็ว ฉับไว และ ทันต่อการแข่งขัน เนื่องจากเว็บไซต์เป็นสื่อกลางสำคัญใน การสื่อสารและดำเนินธุรกิจระหว่างองค์กรกับผู้เข้าใช้ เว็บไซต์ ดังนั้นผู้พัฒนาเว็บต้องคำนึงถึงการออกแบบเว็บให้ ใช้งานได้ง่าย สามารถช่วยให้กิจกรรมระหว่างองค์กรและ ผู้ใช้เว็บไซต์บรรลุผลสำเร็จ บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ ผู้อ่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับ “การใช้งานได้” ของเว็บไซต์ โดยครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ ที่มา ความหมาย ความสำคัญ เป้าหมาย มาตรฐานสากลสำหรับการออกแบบเว็บ คือมาตรฐานชุด ไอเอสโอ 9241-151 และมาตรฐาน Web usability ที่กำหนดโดยกระทรวงสาธารณสุขประเทศ สหรัฐอเมริกา และสุดท้ายการประเมินการใช้งานได้ของ เว็บไซต์ ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจให้สามารถ พัฒนาเว็บไซต์ให้บรรลุเป้าหมายการใช้งานได้ มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และผู้ใช้งานพึงพอใจมากยิ่งขึ้น

 

Sasiphan Nitayaprapha

A web site has become an important part of most organizations both public and private. This is because a website can help organizations in transcending time and place barriers to customer reach. In addition, a web site can be used for many purposes, for example communication, marketing, and selling and purchasing. To ensure that a web site works effectively, a web designer has to develop a site that is easy to use and that serves the needs of its intended audience. Usability of web site is crucial, because users experience usability of a site before they commit to using it and before they spent money on potential purchases. Since usability has its own value to every web site, this article provides an understanding of it. The article covers the following topics introduction to web usability, definition, importance, and goals of web usability, then the official guidelines, and finally evaluation techniques and the examples of web usability evaluation. This may helpful for web site designers and readers to develop a web site that is efficient and ease to use.

Article Details

Section
บทความวิชาการ