Contact

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) 1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

Principal Contact

ผศ.ดร.สุนันฑา สดสี
Editor in chief
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Phone 02-555-2726

Support Contact

นางสาววัชรีวรรณ จิตต์สกุล
Phone 02-555-2726