ประสิทธิภาพของอัลกอริทึม MENTOR-II สำหรับการออกแบบ โครงข่ายอินเทอร์เน็ตโพรโตคอลภายในโครงข่ายแกนหลัก ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต

Main Article Content

อรรณพ หมั่นสกุล

Abstract

บทความวิจัยนี้นำเสนอประสิทธิภาพของอัลกอริทึม MENTOR-II ที่นำมาใช้ในการออกแบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ต โพรโตคอล (IP) พร้อมจัดเส้นทางการไหลของทราฟฟิก ภายในโครงข่ายแกนหลักของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่มี รูปแบบการเชื่อมต่อโครงข่ายแบบตาข่ายไม่สมบูรณ์ของทั้ง 19 อำเภอภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งพบว่าประสิทธิภาพ ของการไหลของทราฟฟิกขึ้นอยู่กับชนิดของต้นไม้ที่อัลกอริทึมเลือกใช้ในช่วงแรกซึ่งควรเป็น Shortest Path Tree (SPT) ที่มี ค่าα = 1 และกำหนดค่าช่วงผ่อนผัน (Slack) ให้มีค่าน้อย ที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยหลังจากนั้นจึงค่อยลดค่า α ให้มีค่า น้อยที่สุดจึงจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสายสัญญาณ ที่ต่ำที่สุด

 

Performance of Design with MENTOR-II Algorithm for IP Backbone Network of Internet Service Provider

Annop Monsakul

This paper proposed the performance of the MENTOR-II algorithm for IP network design together with routing table in the ISP backbone network. That is, to design partial mesh topology of 19 district into Suratthani Province of Thailand. The simulation results show that, in the performance of traffic flow depend on selected starting tree by algorithm. Therefore, is obtained Shortest Path Tree (SPT) at α = 1 and Slack = try to adjust a minimum value and then adjust α = minimum valuefor low-cost installation.

Article Details

Section
บทความวิจัย