ทักษะที่จำเป็นสำหรับสมาชิกทีมพัฒนาในสกรัม

Main Article Content

เพ็ญประภา บุตรละ
โอฬาร โรจนพรพันธุ์
พรชัย มงคลนาม

Abstract

ลักษณะเด่นของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสกรัม คือ เป็นทีมที่สามารถจัดการตนเองได้ สมาชิกของทีมไม่ได้ ถูกกำหนดหน้าที่กันอย่างชัดเจนตายตัว ส่งผลให้สมาชิก ทุกคนจำเป็นต้องมีทักษะที่เพียงพอสำหรับการทำงาน จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า การขาดทักษะที่จำเป็นส่งผล ต่อความสำเร็จในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสกรัม แต่ในขณะ เดียวกัน กรอบการทำงานของสกรัมไม่ได้มีการกำหนด ทักษะที่จำเป็นดังกล่าวไว้อย่างแน่นอน มีเพียงแนวทาง คร่าวๆ ที่จะนำไปสู่การเป็นทีมที่สามารถจัดการตนเองได้ไว้ เท่านั้น วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อรวบรวมและ นำเสนอทักษะที่มีความจำเป็น สำหรับสมาชิกทีมพัฒนา ใน การพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสกรัม เพื่อให้สมาชิกของทีม สามารถเลือกทักษะดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนาตนเองได้ โดยทำการรวบรวมทักษะต่างๆ จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และ สอบถามความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงผู้ที่นำสกรัม ไปใช้จริงในประเทศไทย ซึ่งทักษะดังกล่าวถูกจำแนก ออกเป็น 3 ประเภท คือ ทักษะทางด้านเทคนิค ทักษะทาง ด้านบุคคล และทัศนคติ ผลจากการศึกษาพบว่า ทักษะทาง ด้านบุคคล และทัศนคติส่วนใหญ่ที่นำเสนอในงานวิจัยนี้ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ใช้สกรัมเห็นด้วยว่ามีความจำเป็นสำหรับ สมาชิกทีมพัฒนาของสกรัม

 

Necessary Skills for Scrum’s Development Team Members

Penprapa Bootla, Olarn Rojanapornpun and Pornchai Mongkolnam

Scrum team is a cross-functional team which is composed of multi-disciplinary individuals, and there are no clearly specified positions. It means that the team members must perform many tasks in both functional area and aptitude area toward a common goal. Team members should have enough skill set in order to carry out their own work and also help the team to meet the goal. Lacking necessary skills can affect the Scrum team’s success. This study proposes the necessary skills of the development team, which has been collected from relevant skills found in Scrum sources and subsequently opined by Thai Scrum experts and practitioners. Our skills are categorized into 3 categories: technical skills, people or soft skills, and attitudes. The results show that most of the proposed soft skills and attitudes are necessary for Scrum’s development team members.

Article Details

Section
บทความวิจัย