ระบบตรรกศาสตร์คลุมเครือชนิดที่ 2 สอนด้วยขั้นตอนวิธีแบบ ผสมผสานเชิงสามัญสำนึกสำหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

Main Article Content

อดิศักดิ์ แสงส่องฟ้า
พยุง มีสัจ

Abstract

 งานวิจัยนี้นำเสนอวิธีการสอนให้ ระบบตรรกศาสตร์แบบ คลุมเครือชนิดที่ 2 ทำการพยากรณ์อนุกรมเวลาของราคา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยขั้นตอนวิธีแบบ ผสมผสานเชิงสามัญสำนึกแบบใหม่ นั่นคือ ITFS2HH ซึ่ง เป็นการรวมกันระหว่างขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม และ การเคลื่อนที่ของกลุ่มอนุภาค โดยใช้ข้อมูลตั้งแต่ปี ค.ศ. 2010-2013 เป็นจำนวน 756 วัน แบ่งเป็น 456 วัน สำหรับชุดสอน และ 300 วัน สำหรับชุดทดสอบ ผลการสร้าง ระบบฟัซซีมีกฎ 10 กฎ มีค่าผิดพลาดสำหรับชุดสอน RMSE = 0.03982 และมีค่าผิดพลาด RMSE = 0.05174 สำหรับชุดทดสอบ

 

Interval Type-2 Fuzzy Systems Trained by Hybrid Heuristic Algorithm for Stock Exchange of Thailand

Adisak Sangsongfa and Phayung Meesad

In this research, an interval type-2 fuzzy system trained by a new hybrid heuristic algorithm using genetic algorithm and particle swarm optimization (ITFS2HH) is proposed for time series prediction. The Stock Exchange of Thailand (SET) data set between the years 2010-2013 was used. The author selected 756 days: 456 days for training and 300 for testing. A fuzzy system with 10 rules was generated and had RMSE = 0.03982 in the training set. The resulted fuzzy system produced RMSE = 0.05174 on the test set.

Article Details

Section
บทความวิจัย