วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2561)  Academic Journal Uttraradit Rajabhat University Science and Technology (For local development)

Vol. 13  No. 2 (July – December 2018)

ISSN : 1686 4409 (Print)    ISSN 2651 1207 (Online)

เผยแพร่แล้ว: 2018-10-29