โครงข่ายก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชนเกษตรกรรม ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

Main Article Content

Phoosita Chaisombat
Worajit Setthapun
Prapita Thanarak
Hathaithip Sintuya

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการนำโครงข่ายก๊าซชีวภาพมาใช้กับชุมชน ในพื้นที่ตำบลแม่ทา  อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในชุมชน จำนวน 1,500 ครัวเรือน ผู้วิจัยได้ประเมินศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพของชุมชน และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการทางด้านเทคนิคและทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และตัวชี้วัดทางด้านเศรษฐศาสตร์  ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนตำบลแม่ทามีศักยภาพเพียงในการผลิตก๊าซชีวภาพ และมีความเหมาะสมในการจัดทำโครงข่ายก๊าซชีวภาพขนาด 3,000 ลบ.ม. รัศมีของโครงข่ายไม่เกิน 5 กิโลเมตร โดยวิเคราะห์จากการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐศาสตร์ของโครงข่ายก๊าซชีวภาพชุมชน พบว่า ภาครัฐควรให้การสนับสนุนงบประมาณในการลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 เพื่อให้มีราคาขายก๊าซชีวภาพ เทียบเท่าก๊าซ LPG ประมาณ 23.76 บาทต่อกิโลกรัมและเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อปี ซึ่งจะไม่เกินจากราคาขายก๊าซ LPG ในปัจจุบัน โครงการดังกล่าวจึงจะมีความเหมาะสมในการนำไปใช้กับชุมชน

Article Details

บท
บทความวิจัย

References

Bank of Thailand. (2017). Deposit Rates for Individuals of Commercial Banks. Retrived 12 January 2018, from https://www.bot.or.th/english/statistics/_layouts/ application/interest_rate/in_rate.aspx.

Energy Policy and Planning Office, Ministry of Energy. (2015). Thailand Energy Report 2015. Retrived 12 January 2018, from https://www.eppo.go.th/index.php/en/energy-information-services/report-2015.

Energy Policy and Planning Office: EPPO. (2017A). National Energy Policy Office Meeting Report 6/7/2017. Retrived 12 January 2018, from https://www.eppo.go.th/index.php/th/component/k2/item/12365-news-060760.

Energy Policy and Planning Office: EPPO. (2017B). National Energy Policy Office Meeting Report 2/8/2017. Retrived 12 January 2018, from https://www.eppo.go.th/index.php/th/eppo-intranet/item/12444-news-020860.

Energy Policy and Planning Office: EPPO. (2017C). National Energy Policy Office Meeting Report 5/9/2017. Retrived 12 January 2018, from https://www.eppo.go.th/index.php/th/graph-analysis/item/12542-news-050960.

Energy Research and Development Institute – Nakornping, Chiang Mai University [ERDI-CMU]. (2015). Biogas Production System. Retrived 12 January 2018, from https://www.erdi.cmu.ac.th/index.php/services/view?pid=1.

Energy Research and Development Institute – Nakornping, Chiang Mai University [ERDI-CMU]. (2016). Biogas Grid Standard. Retrived 12 January 2018, from index.php/news/1608?category=11.

Kamching R., Pattarapremcharoen M., Nirunsin S. and Setthapun W. (2017). Spatial Mapping Analysis for Renewable Energy Agricultural Water System of Small Community Farm. International Journal of Renewable Energy. (12), 39-51.

Lakota M. and Stajnko D. (2013). Using of GIS tools for analysis of organic waste management in Slovenia region Pomurje. Procedia Technology. (8), 570-4.

National Science and Technology Development Agency. (2001). Biogas Design and Construction Small Digester. Bangkok.

Perpiña-Castillo C., Batista e Silva F. and Lavalle C. (2016). An assessment of the regional potential for solar power generation in EU-28. Energy Policy. (88), 86-99.

Thanarak P., Petchsuwan S. and Khaosaad N. (2017).The factors affecting biogas usage of restaurants in Phitsanulok Municipality. Science and Tecnology RMUTT Journal. (7), 105-14.

Traivivatana S., Junlakarn S. and Wansophark N.(2017) Thailand Energy Outlook for the Thailand Integrated Energy Blueprint (TIEB). Energy Procedia. (138), 399-404.