เผยแพร่แล้ว: 15-02-2024

ปกวารสาร มจพ. ปีที่ 34 ฉบับที่ 1

ปกวารสาร มจพ. วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

บรรณาธิการ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การศึกษาภาพถ่ายรากพืชเพื่อวิเคราะห์หาความมั่นคงของลาดดิน

วรกมล ศรีสุข, บรรพต กุลสุวรรณ, วรากร ไม้เรียง

ID. 241-105627

ประสิทธิภาพของคานคอมโพสิตสำเร็จรูปภายใต้แรงดัดในภาวะใช้งานและภาวะสุดขีด

อัฟฟาน กาซอ, กัญจน์ ศรีสุวรรณ, นิติศักดิ์ หมัดเด็น, ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, จักรพล ทิพย์สุวรรณ

ID. 241-145554

การสังเคราะห์ผงผลึกแม่เหล็ก MgFe2O4 ด้วยวิธีการเผาไหม้ของแข็งแบบง่าย โดยใช้อุณหภูมิแคลไซน์ต่ำ

อาจารีย์ ทองอ่อน, จิตรกร กรพรม, ธีระชัย บงการณ์, สุปรีดิ์ พินิจสุนทร

ID. 241-205896

จลนศาสตร์และไอโซเทอร์มการดูดซับอะทราซีนโดยไบโอชาร์ไม้ไผ่

อนัญญา จีระโร, สุธาทิพย์ สินยัง, พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล, กิตติพงค์ คุณจริยกุล

ID. 241-215723

การศึกษาปัจจัยของการกำจัดเชื้อแบคทีเรียด้วยพลาสมาระบบไดอิเล็กทริคแบริเออร์ดิสชาร์จบนกรรไกรผ่าตัด

เพ็ญพิมล ใจอารีย์, รุ่งทิวา อิสสระชีพสกุล, ชูพล พรหมสุทธิรักษ์, ปรัชญา ตั้งจิตสมบูรณ์

ID. 241-245776

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คำแนะนำในการเตรียมต้นฉบับบทความ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ