เผยแพร่แล้ว: 2020-10-14

ถนนสายรุ่งเรืองนำสู่สุข

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1-3

The Seri Thai Movement: A Prosopographical Study

สรศักดิ์ งามขจรกุลกิจ

90-99

A Model for Parallelizing Evolutionary Algorithms

ผเดิม หนังสือ

118-130

โปรแกรม HIFS

นพดล แก้วกำเนิด

131-141

ดัชนีตรวจสภาพโครงสร้าง

วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย, อนันต์ ปัจวิทย์

156-166

การศึกษาปัจจัยสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเห็ดนกยูง

มาลัยวัลย์ คำบุศย์, เยาวภา ทองอร่าม, วาสนา แย้มเกตุ, เสริมศิริ เมธีวรกุล

167-170

การพัฒนาโปรแกรมสำหรับออกแบบโครงสร้างผ้าคลุมรถยนต์อัตโนมัติด้วยวิธีอ้อมของระบบพลศาสตร์

สุวิมล เสนีวงค์ ณ อยุธยา, ทวิวัชร วีระแกล้ว, อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง

171-181

การคำนวณช่วยในการตัดสินใจ เลือกระบบปรับอากาศที่เหมาะสมและประหยัดพลังงานในอาคาร

วิโรจน์ จินดารัตน์, อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง, พิชัย อัษฏมงคล

182-190

การเพิ่มความสามารถของการถ่ายเทความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ชวนณรงค์ วันทา, อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง, วรรณวิไล ไกรเพ็ชร์

201-207