การศึกษาปัจจัยสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเห็ดนกยูง

Main Article Content

มาลัยวัลย์ คำบุศย์
เยาวภา ทองอร่าม
วาสนา แย้มเกตุ
เสริมศิริ เมธีวรกุล

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
คำบุศย์ ม., ทองอร่าม เ., แย้มเกตุ ว., และ เมธีวรกุล เ., “การศึกษาปัจจัยสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงเห็ดนกยูง”, Crma. J., ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 167–170, พ.ค. 2005.
บท
บทความวิจัย