ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหารด้านมนุษยธรรมของทหารไทยในประเทศอิรัก

Main Article Content

พิมลพรรณ อุโฆษกิจ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
อุโฆษกิจ พ., “ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการทางทหารด้านมนุษยธรรมของทหารไทยในประเทศอิรัก”, Crma. J., ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 48–62, พ.ค. 2005.
บท
บทความวิจัย