เศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง: กลไกการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Main Article Content

นภางค์ คงเศรษฐกุล

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
คงเศรษฐกุล น., “เศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง: กลไกการพัฒนาอย่างยั่งยืน”, Crma. J., ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 4–15, พ.ค. 2005.
บท
บทความวิจัย