การใช้เทคโนโลยีสื่อระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาทางโบราณคดีในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง

Main Article Content

สุรัตน์ เลิศล้ำ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
เลิศล้ำ ส., “การใช้เทคโนโลยีสื่อระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาทางโบราณคดีในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง ”, Crma. J., ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 100–110, พ.ค. 2005.
บท
บทความวิจัย