วิถีชีวิตของชาวมอญแห่งท้องทุ่งบางขันหมาก ลพบุรีและการเปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนาตั้งแต่ พ.ศ.2504 – ปัจจุบัน

Main Article Content

ชมนาด เทียมพิภพ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
เทียมพิภพ ช., “วิถีชีวิตของชาวมอญแห่งท้องทุ่งบางขันหมาก ลพบุรีและการเปลี่ยนแปลงหลังการพัฒนาตั้งแต่ พ.ศ.2504 – ปัจจุบัน”, Crma. J., ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 16–35, พ.ค. 2005.
บท
บทความวิจัย