การพัฒนาโปรแกรมสำหรับออกแบบโครงสร้างผ้าคลุมรถยนต์อัตโนมัติด้วยวิธีอ้อมของระบบพลศาสตร์

Main Article Content

สุวิมล เสนีวงค์ ณ อยุธยา
ทวิวัชร วีระแกล้ว
อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
เสนีวงค์ ณ อยุธยา ส., วีระแกล้ว ท., และ สุขแสงพนมรุ้ง อ., “การพัฒนาโปรแกรมสำหรับออกแบบโครงสร้างผ้าคลุมรถยนต์อัตโนมัติด้วยวิธีอ้อมของระบบพลศาสตร์”, Crma. J., ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 171–181, พ.ค. 2005.
บท
บทความวิจัย