กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้เทคโนโลยีสื่อระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการศึกษาทางโบราณคดีในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy