การใช้เข็มไมโครแก้ปัญญาการทรุดตัวของฐานราก

Main Article Content

วินัฐ อินทรสุวรรณ

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
อินทรสุวรรณ ว., “การใช้เข็มไมโครแก้ปัญญาการทรุดตัวของฐานราก”, Crma. J., ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 142–147, พ.ค. 2005.
บท
บทความวิจัย