ดัชนีตรวจสภาพโครงสร้าง

Main Article Content

วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย
อนันต์ ปัจวิทย์

บทคัดย่อ

-

Article Details

How to Cite
[1]
กนกนุกุลชัย ว. และ ปัจวิทย์ อ., “ดัชนีตรวจสภาพโครงสร้าง”, Crma. J., ปี 3, ฉบับที่ 1, น. 156–166, พ.ค. 2005.
บท
บทความวิจัย